Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Podstawa prawna i zadania archiwum

Archiwum PB funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Statut Politechniki Białostockiej,
 2. Instrukcja kancelaryjna i instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB.

Do podstawowych zadań Archiwum PB należy prowadzenie działalności:

 1. Archiwalnej
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją oraz przygotowania jej do przekazania do Archiwum,
  • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) z jednostek organizacyjnych PB oraz prowadzenie ich ewidencji,
  • przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie przejętej dokumentacji,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 2. Informacyjno-naukowej
  • prowadzenie kwerend wewnątrz posiadanego zasobu do celów służbowych i naukowo-badawczych na wniosek pracowników Uczelni i osób prywatnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
  • udostępnianie niepublikowanych prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oraz rozpraw doktorskich (po uzyskaniu zgody autora).

Centrum Historii PB działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr 190/XI/XV/2017 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 23 listopada 2017 roku
 2. Regulaminu Organizacyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Białostockiej
 3. Regulaminu Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Do zadań Centrum Historii PB należy:

 • gromadzenie zbiorów dokumentujących historię i działalność Uczelni, a zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych oraz szeroko pojętej kultury akademickiej,
 • inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych zbiorów,
 • przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie w sposób dostępny do celów naukowych,
 • zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów,
 • urządzanie wystaw stałych, okresowych,
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • kontaktowanie się ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Uczelni w celu systematycznego uzupełniania zbiorów.