Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Biblioteka Wydziału Architektury

Czytelnia książek. Przy stolikach siedzą czytelnicy. Przy ścianach stoją regały z książkami

Kontakt do nas:

15-893 Białystok, ul.Oskara Sosnowskiego 11, pok. 010 A
tel. 85 746 99 06, e-mail: biblioteka.wa[at]pb.edu.pl

Biblioteka czynna:

  • poniedziałek-piątek - 9.00-17.00
  • sobota - nieczynne

Pracownicy:

  • mgr Anna Sidorczuk - kierownik
  • mgr Katarzyna Rutkowska

Biblio­teka Wydziału Archi­tek­tury gro­ma­dzi zbiory (książki, cza­so­pi­sma oraz zbiory spe­cjalne – doku­menty CD, gra­fiki, kata­logi) z zakresu archi­tek­tury i urba­ni­styki, archi­tek­tury wnętrz, gra­fiki oraz dzie­dzin pokrew­nych. Księ­go­zbiór liczy ponad 8,5 tysięca ksią­żek, 29 tytu­łów bie­żąco pre­nu­me­ro­wa­nych cza­so­pism (7 tytu­łów cza­so­pism zagra­nicz­nych, 22 tytu­ły cza­so­pism pol­skich) oraz około 2 tysięcy wolu­mi­nów cza­so­pism archi­wal­nych.

Zbiory biblioteki udostępniane są w sposób prezencyjny, dopuszcza się również zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB wypożyczanie na zewnątrz.

Czy­tel­nicy samo­dziel­nie mogą korzy­stać z wydaw­nictw pozo­sta­ją­cych w wol­nym dostę­pie, tzn. z ponad 4,5 tysiąca ksią­żek, jak i z bie­żą­cych nume­rów cza­so­pism. Pozo­stałe zbiory są udo­stęp­niane przez biblio­te­ka­rza z zaso­bów maga­zy­no­wych.

Czy­tel­nicy mają dostęp do 4 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych (w tym 1 stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami) podłą­czo­nych do inter­netu oraz mogą korzy­stać z 3 ska­ne­rów (for­mat A3, A4).

Zobacz: