Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Bibliografia Zawartości Czasopism

Opis

”Bibliografia Zawartości Czasopism” jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.

Bibliografia rejestruje:

  • wszystkie czasopisma naukowe, niezależnie od częstotliwości ukazywania się, w tym zeszyty naukowe wyższych uczelni i prace instytutów naukowych, które nie mają charakteru serii wydawniczych. Wyjątek stanowią czasopisma naukowe z dziedziny wojskowości, nauk lekarskich, rolnictwa i techniki, ponieważ wydawane są odpowiednie bibliografie specjalne z tych dziedzin,
  • czasopisma bibliologiczne rejestrowane są w wyborze, tzn. tylko artykuły wykraczające poza bibliologię,
  • miesięczniki i kwartalniki społeczno-kulturalne i literackie (np. „Teatr”, „Kultura i Społeczeństwo”),
  • tygodniki i dwutygodniki o zasięgu ogólnopolskim (np. „Polityka”, „Gazeta Bankowa”, „Tygodnik Powszechny”),
  • wybrane tytuły z prasy codziennej (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”),
  • czasopisma regionalne o częstotliwości powyżej kwartalnika oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie (np. „Rocznik Otwocki”, „Ziemia Brańska”).
Zakres dat: 
Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005-.), Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 1996-2004), Artykuły z czasopism polskich (MARC-BN, 1996-2004), Artykuły z gazet i tygodników polskich (MARC-BN, 1996-2004)
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Biblioteka Narodowa