Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Nieterminowy zwrot

Zgodnie z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej:

 • Użytkownik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek. (Rozdział IV, § 4, pkt. 11)
 • Biblioteka może z ważnych powodów zażądać wcześniejszego zwrotu wypożyczonych materiałów. (Rozdział VI, § 4, pkt. 13)
 • W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę, określoną w załączniku nr 1. Do czasu uregulowania należności następuje automatyczna blokada konta czytelnika. (Rozdział IV, § 4, pkt. 15)

Pełna treść dostępna w zakładce Regulaminy i wnioski.

PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

​Załącznik nr 1 „Cennik opłat do Regulaminu korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej” określa:

 1. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne, czytelnik może rozliczyć się w jeden z następujących sposobów:
  1. dostarczyć identyczny egzemplarz publikacji (musi być zgodność autora, tytułu i roku wydania) lub wydania nowszego,
  2. dostarczyć egzemplarz publikacji z listy wskazanej przez bibliotekarza,
  3. wpłacić ekwiwalent pieniężny, którego wysokość wynosi w przypadku:
   1) publikacji polskich wydanych:
   • do 1994 r. 30 zł, ale nie mniej niż wartość inwentarzowa
   • od 1995 r. wartość inwentarzowa x 2, ale nie mniej niż 30 zł

   2) publikacji obcych wydanych:

   • do 1994 r. 100 zł, ale nie mniej niż wartość inwentarzowa
   • od 1995 r. wartość inwentarzowa x 2, ale nie mniej niż 100 zł
 2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, bez względu na to, czy otrzymał powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:
  1. 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
  2. 3 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
  3. 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.
 1. Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna. Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:

  30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
  z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych, imię i nazwisko czytelnika".

 2. W uzasadnionych przypadkach (np.: pobyt w szpitalu, zwolnienie lekarskie itp.) decyzję o odstąpieniu od opłat za nieterminowy zwrot podejmuje dyrektor Biblioteki.

Pełna treść załącznika dostępna w zakładce Regulaminy i wnioski.