Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Długi korytarz. Po lewej stronie szara ściana z białym napisem Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kontakt do nas

Poziom P0, pokój 19
tel. 85 746 9320
bg.miedzybibl[at]pb.edu.pl

Głównymi zadaniami Wypożyczalni Międzybibliotecznej są:

 • dostarczanie użytkownikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka PB, i których nie ma w zbiorach innych bibliotek na terenie Białegostoku,
 • udostępnianie własnych zbiorów bibliotecznych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

 • osoby posiadające aktywne konto biblioteczne, z wyłączeniem osób spoza Uczelni,
 • biblioteki krajowe i zagraniczne po wypełnieniu deklaracji, której wzór stanowi załącznik dostępny na stronie Regulaminy i wnioski.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przyjmuje zamówienia złożone:

 • na miejscu w bibliotece,
 • drogą elektroniczną na adres bg.miedzybibl [.] pb.edu.pl,
 • telefonicznie pod nr 85 746 9320.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIONE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE:

Zależy od biblioteki realizującej zamówienie oraz od rodzaju zamówionego materiału bibliotecznego: w przypadku sprowadzenia kopii od 2 dni do 1 tygodnia, zaś w przypadku materiałów sprowadzanych w oryginale od 1 tygodnia do 2 tygodni.

UDOSTĘPNIANIE ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

Po otrzymaniu zamówionych materiałów (lub odpowiedzi odmownej) Biblioteka zawiadamia telefonicznie lub mailowo osobę zamawiającą.

Udostępnianie zamówionych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie:

 • materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale - udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Specjalnych na okres wyznaczony przez bibliotekę wypożyczającą ;
 • kserokopie - zamawiający otrzymuje na własność i ma możliwość ich odbioru w Wypożyczalni Międzybibliotecznej;
 • skany - przesyłane są zamawiającemu drogą mailową.

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW

Polecamy następujące źródła wyszukiwania materiałów do wypożyczeń międzybibliotecznych:

WYPOŻYCZENIA DLA INNYCH BIBLIOTEK I INSTYTUCJI

Biblioteka Politechniki Białostockiej realizuje zamówienia ze zbiorów własnych na:

 • wypożyczanie książek, literatury firmowej
  - na okres

  do 1 miesiąca od daty ich otrzymania,

 • wypożyczanie rozpraw doktorskich
  - na okres

  do 2 tygodni od daty ich otrzymania,

 • kopie artykułów z czasopism
  - forma dostarczania kopii: plik elektroniczny.

Przedłużenie terminu zwrotu należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo przed jego upływem.

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej - dostępny na stronie Regulaminy i wnioski.