Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Przekazywanie akt do Archiwum Uczelnianego PB (proces)

 1. Jednostki organizacyjne Politechniki Białostockiej przekazują do Archiwum Uczelnianego PB dokumentację kompletną, pełnymi rocznikami. Przekazanie odbywa się nie później niż po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od stycznia następnego roku po roku zakończenia spraw.
 2. Przekazanie dokumentacji odbywa się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, przygotowanych w 4 egzemplarzach dla akt kategorii A i 3 egzemplarzach dla akt kategorii B. Spisy zdawczo – odbiorcze dokumentacji przekazywanej do Archiwum Uczelnianego podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Pracownik Archiwum w  porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej ustala corocznie terminarz przygotowania i przekazania akt do Archiwum Uczelnianego PB.
 4. Pracownik Archiwum może odmówić przyjęcia dokumentacji do Archiwum w przypadku:
  1. nieuporządkowania dokumentacji w sposób określony w instrukcji,
  2. gdy spisy zdawczo-odbiorcze przygotowano błędnie lub niedokładnie,
  3. gdy przekazywane akta nie odzwierciedlają zawartości spisu zdawczo-odbiorczego.
 5. O przyczynach odmowy przyjęcia dokumentacji pracownik Archiwum informuje swojego bezpośredniego przełożonego i kierownika danej jednostki organizacyjnej.
 6. Dokumentację spraw zakończonych potrzebną do bieżącej pracy można pozostawić w jednostce organizacyjnej na zasadzie wypożyczenia z Archiwum Uczelnianego PB, tzn. po przeprowadzeniu procedury przekazania (uporządkowaniu dokumentacji, wykonaniu spisów zdawczo-odbiorczych, wypełnieniu kart udostępniania akt).