Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych w celach służbowych

 1. Archiwum Uczelniane PB udostępnia i wypożycza dokumentację archiwalną do celów służbowych jednostkom organizacyjnym Politechniki Białostockiej.
 2. Zamówienia na materiały archiwalne należy składać drogą telefoniczną: 85 746 91 36 lub e-maliową: archiwum@pb.edu.pl.
 3. Zamówienia będą realizowane w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Dokumentacja archiwalna będzie udostępniona/wypożyczona na podstawie karty udostępniania akt (załącznik nr 4 do Instrukcji archiwalnej PB) wypełnionej oddzielnie dla każdej jednostki archiwalnej.
 5. Nie wypożycza się poza Archiwum Uczelniane dokumentacji uszkodzonej, materiałów archiwalnych zastrzeżonych przez przekazującą je jednostkę organizacyjną i środków ewidencyjnych Archiwum Uczelnianego PB.
 6. Korzystający z materiałów archiwalnych ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionej dokumentacji.
 7. Materiał archiwalny wypożycza się jednostkom organizacyjnym PB na okres 30 dni. W przypadku potrzeby przedłużenia czasu wypożyczenia, osoba wypożyczająca informuje Archiwum PB o przyczynie i deklaruje przybliżony czas zwrotu akt. W sytuacji gdy akta nie zostaną zwrócone w ustalonym terminie, pracownik Archiwum informuje o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej, której pracownik korzystał z dokumentacji archiwalnej. Jeżeli mimo zgłoszenia akta nie zostaną zwrócone pracownik Archiwum zawiadamia władze Uczelni.
 8. Niedopuszczalne jest wyłączanie z materiałów archiwalnych pojedynczych dokumentów, udostępnianie akt innym osobom, jednostkom organizacyjnym bez wiedzy pracownika Archiwum oraz nanoszenie na dokumentacji jakichkolwiek adnotacji.
 9. Wypożyczając materiały archiwalne pracownik Archiwum Uczelnianego sprawdza ich stan i tak samo postępuję przy ich zwrocie. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Protokół podpisuje osoba zwracająca akta, kierownik jednostki organizacyjnej, której pracownik zwraca akta uszkodzone lub niekompletne i pracownik Archiwum Uczelnianego PB. Jeden egzemplarz załącza się w miejscu zaginionej dokumentacji, drugi otrzymuje kierownik jednostki organizacyjnej, której akta zaginęły, a trzeci przechowuje się w Archiwum Uczelnianym w przeznaczonej do tego celu teczce.