Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych w celach służbowych

Udostępnianie dokumentacji w celach służbowych:

 1. odbywa się na podstawie karty udostępniania akt (załącznik nr 2) na miejscu, tj.  w lokalu Archiwum lub wypożycza do jednostek organizacyjnych;
 2. na karcie udostępniania akt kierownik jednostki organizacyjnej wytwarzającej akta wnioskuje o udostępnienie lub wypożyczenie akt;
 3. jednostka organizacyjna wypożyczająca akta odbiera je i zwraca do Archiwum  w terminie 14 dni w nienaruszonym stanie, czas wypożyczenia dokumentacji może ulec wydłużeniu po uzgodnieniu z pracownikiem Archiwum;
 4. korzystający z dokumentacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za materiały, z których korzysta oraz za ich terminowy zwrot;
 5. do wyszukiwania akt w magazynie Archiwum upoważniony jest wyłącznie archiwista;
 6. udostępnianie akt odbywa się w obecności archiwisty;
 7. w miejsce wyjętej z półek dokumentacji wkłada się kartę zastępczą akt (załącznik nr 9);
 8. wypożyczenie akt archiwista odnotowuje w rejestrze udostępniania akt;
 9. Archiwista zobowiązany jest do sprawdzenia stanu akt zwracanych do Archiwum i odnotowania zwrotu na karcie udostępniania oraz w rejestrze wypożyczeń;
 10. w razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, pracownik Archiwum sporządza protokół (w trzech egzemplarzach) podpisany przez niego, osobę zwracającą akta oraz jej przełożonego, jeden egzemplarz załącza się w miejsce zaginionych akt, drugi przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej, której akta zaginęły,  a trzeci przechowuje w oddzielnej teczce w Archiwum;
 11. w przypadku nieoddania dokumentacji w wyznaczonym terminie, pracownik Archiwum informuje o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej, której pracownik korzystał z akt; gdy mimo tego akta nie zostaną zwrócone, powinien zawiadomić władze Uczelni.

Prawa i obowiązki osób korzystających z Archiwum:

 1. osoby korzystające z zasobu Archiwum są uprawnione do przeglądania katalogów, inwentarzy, spisów i innych pomocy archiwalnych niezbędnych im w pracy;
 2. osoby korzystające ze zbiorów Archiwum zobowiązane są do:
  1. stosowania przepisów niniejszego regulaminu;
  2. osobistego odbierania od pracownika Archiwum zamówionej dokumentacji,  a po zakończeniu pracy w danym dniu jej zwrotu;
  3. zwrócenia w należytym porządku dokumentacji po jej wykorzystaniu;
  4. po opublikowaniu pracy opartej na dokumentacji przechowywanej  w Archiwum – złożenie jednego egzemplarza tej pracy do Archiwum;
 3. osobie korzystającej z Archiwum nie wolno:
  1. zmieniać porządku układu dokumentacji, z której korzysta, wprowadzać jakichkolwiek zmian;
  2. udostępniać dokumentacji innym osobom;
  3. sporządzać kserokopii z udostępnianej dokumentacji.