Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Kalendarium Archiwum PB

IV 2017
Film z okazji 60-lecie Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej

Serdecznie zapraszamy na filmową wycieczkę po archiwium, zrealizowaną przez telewizję Platon TV Białystok: http://biaman.platontv.pl/show/7325.

2015
Skontrum zbiorów archiwalnych

Zbiory archiwalne zostają poddane kontroli na podstawie pomocy ewidencyjnych, co ma na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków, poprzez porównanie zapisów w ewidencji archiwum ze stanem faktycznym w magazynie. W skontrum oraz prace porządkowe zaangażowani są zarówno pracownicy Archiwum, jak też koleżanki z Biblioteki Politechniki Białostockiej.

2011
Nowe rozwiązania techniczne

Część magazynu Archiwum wyposażono w regały przesuwne, które stanowią doskonałe rozwiązanie, ze względu na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, gromadzenie i zabezpieczenie zasobu archiwalnego.

2010
Archiwum Uczelniane w strukturze Biblioteki Politechniki Białostockiej

Archiwum zostaje włączone w strukturę organizacyjną Biblioteki Politechniki Białostockiej. Do tej pory funkcjonowało przy Biurze Rektora.

XII 2006
Nowa Instrukcja dotycząca działania Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej

Normatywem wewnętrznym regulującym funkcjonowanie Archiwum Uczelnianego PB, który obowiązuje do dnia dzisiejszego, jest ,,Instrukcja dotycząca zakresu działania Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej”, wprowadzona  Zarządzeniem  Nr 64  Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami. 

1987
Archiwum Uczelniane otrzymuje nowy lokal

Dokumentacja aktowa umieszczona zostaje w nowym pomieszczeniu magazynowym, dostosowanym do właściwego przechowywania i zabezpieczania dokumentacji, w kompleksie budynków Politechniki przy ul. Wiejskiej 45 C.

Na lokal archiwum składają się magazyn oraz pokój biurowy, który służy pracownikom do porządkowania oraz właściwego udostępniania akt. 

30 X 1976
Wprowadzenie Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt

30 października 1976 r. Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bełdowski wydaje zarządzenie, które szczegółowo określa zakres działalności archiwum oraz zasady jego organizacji.

III 1975
Przekształcenie składnicy akt w archiwum zakładowe Politechniki Białostockiej

Na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej, datowanego na 31 maja 1975 r. powołane zostaje archiwum zakładowe. Wprowadzone zmiany mają związek z przekształceniem w 1974 r. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Białostocką.

W wyniku powiększającego się w tym czasie zasobu akt, który w 1975 r.obejmuje 90 metrów bieżących, archiwum przeniesione zostaje z budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 11/15 do dwóch pomieszczeń obiektu Instytutu Mechaniki w Kleosinie.

Do 2009 r. funkcjonuje przy Biurze Rektora Politechniki Białostockiej.

1975
Funkcję archiwisty zaczyna pełnić Maria Wyszkowska

Opiekę nad zasobem archiwalnym Maria Wyszkowska sprawuje do 2003 r. Dopiero wtedy następują kolejne zmiany personalne.

W 2009 r. wraz z powiększającym się zasobem archiwalnym zwiększa się również personel archiwum.

1971
Opiekę nad składnicą przejmuje Wiera Samojlik

Składnicą akt opiekuje się od 1971 r. do 1975 r.

X 1964
Składnica akt Wyższej Szkoły Inżynierskiej

W październiku następuje zmiana nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uruchomione zostają studia  dzienne i zaoczne. Od tej pory składnica gromadzi akta i prace dyplomowe studentów państwowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

1957
Opiekę nad aktami obejmuje Wanda Duszkiewicz

Pełni jednocześnie funkcję kierownika sekretariatu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i opiekuje się składnicą akt do 1970 r.

IV 1957
Utworzenie składnicy akt Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku

Składnica akt powstaje 1 kwietnia 1957 r.i wchodzi w skład sekretariatu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Uczelnia powołana zostaje do życia 24 listopada 1949 r. na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty, umożliwiającego założenie i prowadzenie przez Naczelną Organizację Techniczną prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Pięć lat później jej mury opusza pierwszy rocznik absolwentów – 28 inżynierów elektryków i 29 inżynierów mechaników. WSI ogłasza też kolejną rekrutację, tym razem na Wydział Budowlany. Wraz z dynamicznym rozwojem uczelni pojawia się potrzeba utworzenia archiwum. Od 1957 r. funkcjonuje ono jako składnica akt na podstawie Instrukcji o przechowywaniu akt w szkołach wyższych z 1952 r. oraz Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki w sprawie rzeczowego podziału akt szkoły wyższej. Przechowuje akta poszczególnych komórek organizacyjnych uczelni oraz prace dyplomowe studentów. Zlokalizowana jest na trzecim piętrze budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 11/15 (na zdjęciu).