Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora Politechniki Białostockiej.
Kadencja Rady Bibliotecznej jest zgodna z kadencją rektora.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:

 • określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
 • wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki Uczelni;
 • opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki Uczelni składanych rektorowi;
 • opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego biblioteki Uczelni oraz sprawozdań z wykonania planu;
 • opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki Uczelni.

Tryb działania Rady Bibliotecznej określa jej regulamin, który został zatwierdzony przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

 1. po jednym przedstawicielu z każdego wydziału i wydziału zamiejscowego oraz instytutu międzywydziałowego i ogólnouczelnianego, powołanym przez rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora;
 2. dyrektor biblioteki Uczelni;
 3. dwóch pracowników biblioteki powołanych przez rektora;
 4. jeden doktorant delegowany przez uczelniany organ samorządu doktorantów;
 5. jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studentów.

Skład osobowy Rady Bibliotecznej Politechniki Białostockiej w kadencji 2016-2020

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - prorektor do spraw nauki
 • dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz - przedstawicielka Wydziału Architektury
 • dr hab. Renata Świsłocka - przedstawicielka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Jarosław Makal - przedstawiciel Wydziału Elektrycznego
 • prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk - przedstawiciel Wydziału Informatyki
 • dr hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • dr inż. Wojciech Zalewski - przedstawiciel Wydziału Inżynierii Zarządzania
 • dr n. med. inż. Halina Chomutowska - przedstawicielka Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce
 • mgr Joanna Putko - Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • mgr Maria Czyżewska - Zastępca Dyrektora Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • mgr Katarzyna Rutkowska - pracownik Biblioteki Politechniki Białostockiej
 • mgr inż. Adam Łapiński - przedstawiciel Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej
 • Tomasz Białobrzewski - przedstawiciel Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej