Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Dorobek naukowy pracowników i doktorantów PB

Uwaga!
Od lipca 2019 roku dorobek naukowy pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej jest rejestrowany wyłącznie w Bazie Wiedzy PB.

Baza wiedzy i uczelniane repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej

Baza Wiedzy PB zawiera publikacje zgłoszone do rejestracji od 2013 roku oraz stanowi repozytorium uczelniane.

​Zasady gromadzenia i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy PB reguluje Zarządzenie nr 1155 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia  28 lipca 2019 r. Pracownicy i doktoranci PB są zobowiązani do zgłaszania informacji o swoim dorobku i osiągnięciach naukowych oraz mogą deponować swoje utwory na wolnych licencjach.

Do pobrania:

Uwaga!
Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB obejmuje publikacje rejestrowane do czerwca 2019 roku.

Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB

Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB zawiera kompletne informacje o dorobku naukowym Uczelni od 1964 r. do czerwca 2019 r. Baza dokumentuje wydawnictwa, których autorami są pracownicy Politechniki Białostockiej zatrudnieni na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotecznych, technicznych, administracyjnych oraz od roku 2007 także studenci studiów doktoranckich.

Tak tworzona i uzupełniana baza rejestruje zarówno dorobek naukowy, jak i publikacje dotyczące życia kulturalnego i społecznego Uczelni.

Do bazy wprowadzane są następujące typy dokumentów:

  • książki,
  • artykuły z czasopism (od roku 2000 dodano Impact Factor),
  • rozdziały w pracach zbiorowych,
  • publikowane referaty wygłaszane na konferencjach,
  • doktoraty,
  • prace redakcyjne,
  • hasła (np.: w encyklopediach, słownikach, leksykonach).

Działania Biblioteki Politechniki Białostockiej zmierzające w kierunku kompletności bazy umożliwiają sporządzanie analiz bibliometrycznych, a tym samym usprawniają ocenę dorobku naukowego Politechniki Białostockiej, poszczególnych wydziałów i pracowników. Pracownicy Biblioteki generują z bazy wykazy publikacji i posiłkując się nią, tworzą raporty cytowań.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. (PDF, 774KB) dla celów sprawozdawczych w ramach systemu PBN, został stworzony formularz uzupełniania danych o publikacjach pracowników i doktorantów PB (DOCX, 36.2 KB) . Formularz zawiera informacje wymagane przez rozporządzenie. Każdy pracownik zgłaszając publikację do rejestracji w bazie powinien wypełnić go, podpisać i przekazać wraz z publikacją pracownikowi Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PB.

Ponadto: