Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Wskaźniki SJR i SNIP

SJR i SNIP – wskaźniki oceny czasopism obliczane na podstawie analizy cytowań pobranych z bazy Scopus. Każdy z nich obliczany jest w inny sposób, a obydwa wzajemnie uzupełniają się w ocenie czasopisma.

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy.

SNIP mierzy kontekstowy wpływ cytowania  przypisując mu wartość w zależności od ogólnej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy. Pod uwagę brana jest ilość artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z ilością pozycji w wykazach wykorzystanej literatury (references) tych artykułów. To references tworzą kontekst cytowania. W tych dyscyplinach, gdzie cytowania nie są liczne, a wykaz literatury zawiera tylko kilka pozycji - pojedyncze cytowanie nabiera większej wartości. Odwrotnie jest w dziedzinach o bardzo wysokiej liczbie cytowań, gdzie dość często spotyka się listy literatury zawierające powyżej 300 pozycji. Wtedy pojedyncze cytowanie traci na wartości. 
Przy obliczaniu tego wskaźnika cytowania i autocytowania mają jednakową wagę.

SJR (SCImago Journal Rank)

Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma.

SJR – punktem wyjścia do obliczeń tego wskaźnika jest twierdzenie, że nie wszystkie cytowania są sobie równe. Na wartość cytowania bezpośredni wpływ ma dziedzina wiedzy, którą czasopismo reprezentuje oraz jakość i reputacja czasopisma cytującego. Inaczej ujmując - czasopismo przekazuje swój prestiż innemu czasopismu przez fakt zacytowania go. Przy obliczaniu wskaźnika SJR autocytowania ograniczono do 1/3 ogólnej  liczby cytowań uzyskanych przez dane czasopismo.

Więcej w artykule "Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF".


SCImago Journal and Country Rank

SCImago Journal and Country Rank – (ogólnodostępny) portal przeznaczony do porównywania czasopism naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS pod kątem liczby dokumentów opublikowanych, liczby cytowań, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), Indeksu Hirscha.

Dane mogą dotyczyć:

  • wybranego czasopisma (lub więcej),
  • kraju (pod kątem publikacji czasopism naukowych).

SCImago dostarcza wyniki w postaci czytelnych wykresów (można je pobrać jako plik Excela).