Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Udostępnianie zasobu w celach naukowo-badawczych

Regulamin udostępniania dokumentacji w Archiwum Uczelnianym PB

Na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2011, nr 123, poz. 698, z późn. zm.) oraz Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 64 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15.12.2006 r. z późniejszymi zmianami.

§ 1

Regulamin określa zasady dotyczące udostępniania i korzystania z dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B przechowywanej w Archiwum Uczelnianym Politechniki Białostockiej.

§ 2
 1. Archiwum Uczelniane PB udostępnia materiały archiwalne do celów naukowo-badawczych i urzędowych. Ze zbioru mają prawo korzystać:
  1. nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,
  2. pracownicy naukowi takich instytucji jak szkoły wyższe, PAN, biblioteki, archiwa i organizacje naukowe,
  3. osoby, które zajmują się twórczością naukową i literacką,
  4. studenci Politechniki Białostockiej (formularz wniosku stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji archiwalnej PB),
  5. studenci innych szkół wyższych oraz osoby niezwiązane z Politechniką Białostocką (formularz wniosku stanowi załącznik nr 6 do Instrukcji archiwalnej PB),
  6. upoważnieni przedstawiciele urzędów państwowych,
  7. osoby, które uzyskały zgodę władz Uczelni.
 2. Pracownicy urzędów państwowych uzyskują dostęp do materiałów archiwalnych Archiwum PB na podstawie okazanego upoważnienia (pełnomocnictwa).
 3. Osoby niezwiązane z Politechniką Białostocką muszą uzyskać zgodę Rektora, który akceptuje własnoręcznym podpisem odpowiednio umotywowane (cel udostępnienia, uzasadnienie) i uprzednio zaopiniowane przez pracownika Archiwum PB „Zamówienie na materiały archiwalne”.
 4. W uzasadnionych przypadkach pracownik Archiwum może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan, nieuporządkowanie lub inne szczególne przyczyny, względnie cofnąć zezwolenie na korzystanie z dokumentacji w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Rektor Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika Archiwum PB może wyłączyć z udostępniania na czas określony poszczególne zespoły lub teczki/sygnatury akt. Korzystanie z tej dokumentacji jest wówczas możliwe jedynie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia władz Uczelni.
 6. Z zasobu archiwalnego Użytkownik może korzystać w pracowni Archiwum Uczelnianego PB od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.30.

§ 3
 1. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Uczelnianym PB udostępniane są na podstawie złożonego wniosku wskazanego w § 2 pkt 1.
 2. Wniosek o udostępnienie jednostek archiwalnych należy składać osobiście. Zamówienia są realizowane w możliwie najkrótszym terminie. Pracownik Archiwum określa termin udostępnienia dokumentacji w pracowni Archiwum Uczelnianego PB.
 3. Dokumentację archiwalną udostępnia się na miejscu, wyłącznie osobie, która złożyła wniosek.
 4. Korzystający z dokumentacji archiwalnej ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnionych materiałów archiwalnych.
 5. Użytkownik nie może:
  1. z własnej inicjatywy zmieniać porządku akt,
  2. usuwać pojedynczych akt z teczki aktowej,
  3. nanosić adnotacji lub uwag na udostępnionych dokumentach,
  4. udostępniać dokumentacji archiwalnej osobom trzecim,
  5. sporządzać kopii z udostępnianej dokumentacji.
 6. Użytkownik po zakończeniu pracy w danym dniu zwraca dokumentację archiwalną w należytym porządku.
 7. Pracownik Archiwum sprawdza stan udostępnionej dokumentacji przed udostępnieniem i po jej zwrocie. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń sporządza protokół, który podpisuje Użytkownik i pracownik Archiwum Uczelnianego PB.