Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Zaświadczenia z toku studiów

Archiwum Uczelniane Politechniki Białostockiej uprawnione jest do wystawiania zaświadczeń o programowym toku studiów na podstawie złożonego wcześniej wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wypełniony formularz wniosku (word, pdf) należy dostarczyć drogą pocztową, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan na adres: archiwum[at]pb.edu.pl).

Zaświadczenia wystawiane są w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, na  podstawie akt studenckich przekazanych do Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Odbiór zaświadczeń odbywa się w siedzibie Archiwum Uczelnianego Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45 C, pok. 124) w godzinach 9.00 - 15.00. Możliwe jest także wysłanie zaświadczenia drogą pocztową.

Uwaga!

Archiwum nie wystawia zaświadczeń o stażu pracy, ani o stażach odbytych w Politechnice Białostockiej. W powyższych sprawach prosimy o zgłaszanie się do Działu Spraw Personalnych.

Sprawy dotyczące aktualnie trwających studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich prowadzone są przez właściwe jednostki realizujące studia.