Nowa lista czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

9 stycznia, 2024

Minister Nauki 5 stycznia 2024 r. wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zgodnie z komunikatem, liczbę punktów za osiągnięcia naukowe ustala się zgodnie z ostatnimi wykazami: czasopism i wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa. Jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz, liczba punktów jest ustalana zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z 3 listopada 2023 r.

Obowiązujący wykaz opublikowany na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.