Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów I stopnia

Przedmiot adresowany jest do studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni. Zajęcia odbywają się na początku roku akademickiego. Terminy szkoleń dla poszczególnych grup studentów ustala się z władzami wydziałów. Szkolenie trwa 2 godziny. Forma zajęć: wykład z elementami warsztatów i konsultacji, podczas których studenci samodzielnie prowadzą wyszukiwania piśmiennictwa naukowego na interesujący ich temat, wycieczka po budynku Biblioteki PB oraz e-learning.

Program szkolenia:

 • ogólne informacje o systemie biblioteczno-informacyjnym,
 • godziny otwarcia,
 • podstawowe informacje o Bibliotece,
 • informacja o zbiorach biblioteki i zasadach ich udostępniania,
 • korzystanie z katalogu online i wyszukiwarki PRIMO,
 • wyszukiwanie materiałów bibliotecznych w katalogach, rezerwacja i zamówienie książki, sposoby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek,
 • usługi biblioteczne.

Realizacja:

 • Informacje o terminach szkoleń znajdują się na stronach wydziałów w rozkładach zajęć. Szkolenie odbywa się w Bibliotece PB (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16). Zbiórka grupy przy Informatorium (poziom 0).
 • Szko­le­nie może być pro­wa­dzone w for­mie kursu e-lear­nin­gowego dostęp­nego na Por­talu edu­ka­cyj­nym PB. Szko­le­nie biblio­teczne musi być każ­do­ra­zowo akty­wo­wane kon­kret­nemu użyt­kow­ni­kowi.

Materiały pomocnicze dla studentów I roku:

Obec­ność na zaję­ciach lub pozy­tyw­nie zali­czony kurs e-lear­nin­gowy decy­duje o zali­cze­niu przedmiotu.

Powrót do strony: Szkolenia biblioteczno-informacyjne