Biblioteka PB czyta dzieciom | 2023

23 maja, 2023

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej po raz kolejny włą­czyła się w kam­pa­nię spo­łeczną „Cała Pol­ska czyta dzie­ciom”, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Fun­da­cja ABCXXI. Tego­roczne hasło akcji – Książka to ogród.

23 maja 2023 roku odwie­dziło nas bli­sko 90 dzieci z:

Naszym małym gościom zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wiele atrak­cji. Główna część wyda­rze­nia odbyła się w spe­cjal­nie ude­ko­ro­wa­nej sali, gdzie prze­czy­ta­li­śmy krót­kie tek­sty lite­rac­kie nawią­zu­jące do tema­tyki zwią­za­nej z hasłem akcji. Wystrój sali sprzy­jał odbio­rowi czy­ta­nych tre­ści.

Na warsz­ta­tach pla­stycz­nych 5 i 6-latki mogły spraw­dzić swoje umie­jęt­no­ści manu­alne pod­czas wyko­ny­wa­nia zakła­dek do ksią­żek, a w trak­cie wycieczki po biblio­tece – zoba­czyć prze­strzeń biblio­teczną. Na pamiątkę dzieci otrzy­mały dyplomy wzo­ro­wego czy­tel­nika i upo­minki, a każda z grup – książkę ufun­do­waną przez spon­so­rów wyda­rze­nia, wydaw­nic­twa:

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.