Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej w bibliotece

23 marca, 2023
Zwie­dza­nie biblio­teki i ćwi­cze­nia pobu­dza­jące umysł to atrak­cje, które cze­kały na uczest­ni­ków Dnia Otwar­tego Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej.
22 marca odwie­dzili nas ucznio­wie pod­la­skich szkół śred­nich. Zapro­si­li­śmy ich na wycieczkę, opo­wie­dzie­li­śmy o ofe­ro­wa­nych usłu­gach, poka­za­li­śmy nasz księ­go­zbiór.
Nasi goście poznali ćwi­cze­nia na szyb­szą naukę i spo­soby wspo­ma­ga­jące pamięć oraz kon­cen­tra­cję. Dodat­kowo mogli obej­rzeć wystawę „Archi­tek­tura biblio­tek” i zre­lak­so­wać się w stre­fie wypo­czynku.