Czytelnia Książek

Kon­takt:

Na pozio­mie P1 (pierw­sze pię­tro) Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej udo­stęp­nia zbiory w wol­nym dostę­pie. Czy­telnicy mogą doko­ny­wać samo­dziel­nego wyboru lite­ra­tury i wypo­ży­cza­nia, bez moż­li­wo­ści wcze­śniej­szego zama­wia­nia i rezer­wa­cji.

Wolny dostęp ozna­cza, że czy­telnik:

 • ma zapew­niony dowolny i swo­bodny wybór mate­ria­łów;
 • samo­dziel­nie odszu­kuje książki na półce (po spraw­dze­niu w wyszu­ki­warce nauko­wej sym­bolu działu, w któ­rym daną pozy­cję usta­wiono oraz sygna­tury książki);
 • może korzy­stać z lite­ra­tury w dowol­nie wybra­nym miej­scu czy­telni;
 • może sko­pio­wać potrzebne frag­menty na ska­ne­rach, znaj­du­ją­cych się w biblio­tece.

Wolny dostęp do zbio­rów two­rzą kolek­cje dzie­dzi­nowe, będące zesta­wie­niem ksią­żek z róż­nych gałęzi wie­dzy. Pod­stawą two­rze­nia kolek­cji jest Uni­wer­salna Kla­sy­fi­ka­cja Dzie­siętna z nota­cją nume­ryczną dzie­siętną od 0 do 9.

Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru Biblioteki Głównej w Czytelni Książek (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 1 MB)

W Czy­telni Ksią­żek (Dużej) znaj­dują się zbiory z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin:

 • 0 – Ogólne pod­stawy nauki, wie­dzy i kul­tury. Infor­ma­tyka. Zarzą­dza­nie.
 • 1 – Filo­zo­fia. Psy­cho­lo­gia
 • 2 – Reli­gia. Teolo­gia
 • 3 – Nauki spo­łeczne. Prawo. Admi­ni­stra­cja
 • 5 – Mate­ma­tyka. Fizyka. Che­mia. Bio­lo­gia. Nauki przy­rod­ni­cze
 • 60 – Biotechnologia
 • 61 – Medy­cyna
 • 62 – Inży­nie­ria. Tech­nika w ogól­no­ści
 • 63 – Rol­nic­two. Leśnic­two. Hodowla. Pro­duk­cja zwie­rzęca. Łowiec­two. Rybac­two
 • 65 – Prze­mysł wydaw­ni­czy. Orga­ni­za­cja przed­się­bior­stwa. Rachun­ko­wość. Reklama. Mar­ke­ting

W Czy­telni Ksią­żek (Małej) znaj­dują się zbiory z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin:

 • 66 – Prze­mysł che­miczny. Tech­no­lo­gia che­miczna
 • 67/68 – Różne rodzaje prze­mysłu i rze­mio­sła
 • 69 – Prze­mysł i rze­mio­sła budow­lane. Mate­riały, ele­menty i roboty budow­lane
 • 7 – Sztuka. Rozrywki. Sport
 • 8 – Języ­ko­znaw­stwo
 • 9 – Histo­ria. Geogra­fia. Bio­gra­fie

Książki w czy­telni zostały okle­jone kolo­ro­wymi paskami, które ozna­czają przy­po­rząd­ko­wa­nie do poszcze­gól­nych dzie­dzin.

Zachę­camy do obej­rze­nia dwóch fil­mów, z któ­rych dowie­dzą się Pań­stwo krok po kroku jak wypo­ży­czać i korzy­stać z czy­telni ksią­żek oraz jak doko­nać zwrotu wypo­ży­czo­nych ksią­żek przy pomocy self-checka.