Wypożyczenia długoterminowe

Wyszu­ki­wa­nie i zama­wia­nie ksią­żek z Wypo­ży­czalni Ogól­nej odbywa się wyłącz­nie zdal­nie poprzez wyszu­ki­warkę naukową Primo . W tym celu należy:

  • wyszu­kać inte­re­su­jącą publi­ka­cję (według np. tytułu, autora, hasła przedmio­to­wego, sygna­tury),
  • wybrać dostępny egzem­plarz (zwra­ca­jąc uwagę na jego loka­li­za­cję),
  • zalo­go­wać się na swoje konto biblio­teczne,
  • potwier­dzić zamó­wie­nie.

Zamó­wie­nia maga­zy­nowe reali­zo­wane są co godzinę, a każdy czy­tel­nik otrzy­muje powia­do­mie­nie e-mailowe o moż­li­wo­ści odbioru zamó­wie­nia. Książki należy ode­brać w Wypo­ży­czalni Ogól­nej w ciągu:

  • 4 dni od daty reali­za­cji zamó­wie­nia – w przy­padku stu­den­tów stu­diów dzien­nych, pra­cow­ni­ków oraz czy­tel­ni­ków spoza Uczelni,
  • 16 dni od daty reali­za­cji zamó­wie­nia – w przy­padku stu­den­tów stu­diów zaocz­nych.

Liczba ksią­żek i okresy wypo­ży­czeń są uza­leż­nione od kate­go­rii czy­tel­nika i okre­ślone Regu­la­mi­nem Biblio­teki PB.

Kate­go­rie czy­tel­ni­ków Wypożyczenia długoterminowe Literatura beletrystyczna
Pra­cow­nicy 30 książek na 1 rok 2 książki na 2 miesiące
Stu­den­ci­/dok­to­ranci 15 książek na 2 miesiące 2 książki na 2 miesiące
Słu­cha­cze stu­diów pody­plo­mo­wych 2 książki na 2 miesiące 2 książki na 2 miesiące
Ucz­nio­wie szkoły przy PB 2 książki na 2 miesiące 2 książki na 2 miesiące
Osoby spoza Uczelni 2 książki na 2 miesiące 0

Instruk­cja korzy­sta­nia z wyszu­ki­warki nauko­wej (PDF, wersja skanowana, 1 MB)