Ostatnie terminy szkoleń bibliotecznych

9 listopada, 2022

Stu­denci I roku, jeśli jesz­cze nie byli­ście na szko­le­niu biblio­tecz­nym to zachę­camy, aby dołą­czyć do ostat­nich grup.

Pozo­stało już tylko kilka ter­minów!

Zaję­cia odby­wają się w Biblio­tece PB (budy­nek Cen­trum Nowo­cze­snego Kształ­ce­nia – CNK, ul. Zwie­rzy­niecka 16). Zbiórka grupy przy Infor­ma­to­rium (poziom 0).

Szko­le­nie jest obo­wiąz­kowe i koń­czy się zali­cze­niem.

W celu umó­wie­nia się na kon­kretny ter­min pro­simy o kon­takt:

bg.infor­ma­cja­ [at] pb.edu.pl

tel. 85 746 93 21, tel. kom. 571 443 195