Podróż przez „Bibliotekę lasu” w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy

5 czerwca, 2024

Czy coś łączy las z biblioteką a pracę mykologa z zadaniami bibliotekarza? Całkiem sporo, o czym dowiedzieliśmy się podczas wykładu „Biblioteka lasu” zorganizowanego w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy.

O swojej pracy i szerokim zastosowaniu grzybów we współczesnym świecie 5 czerwca opowiedziała nam dr Ewa Zapora z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Uczest­nicy spo­tka­nia odkryli nie­zwy­kłe powią­za­nia pomię­dzy róż­no­rod­nymi gatun­kami grzy­bów a eko­sys­te­mem leśnym. Dowie­dzieli się, jak grzyby, peł­niące rolę natu­ral­nych biblio­te­ka­rzy lasu, archi­wi­zują i prze­twa­rzają infor­ma­cje zawarte w gle­bie, przy­czy­nia­jąc się do zdro­wia i rów­no­wagi ekosys­temu.

Słu­cha­cze poznali różne gatunki grzy­bów – od tych jadal­nych, przez lecz­ni­cze, aż po te, które odgry­wają klu­czową rolę w obiegu sub­stan­cji odżyw­czych w lesie. Wykład ukazał, jak wza­jemne oddzia­ły­wa­nia mię­dzy grzy­bami a rośli­nami two­rzą skom­pli­ko­waną sieć zależ­no­ści, porów­ny­walną do sys­temu biblio­tecz­nego, gdzie każda książka i czy­tel­nik mają swoje miej­sce i rolę.

W wydarzeniu zorganizowanym w Bibliotece Politechniki Białostockiej wzięli udział m.in. pracownicy bibliotek Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Dr Ewa Zapora jest dok­to­rem nauk far­ma­ceu­tycz­nych, adiunk­tem w Kate­drze Hodowli i Użyt­ko­wa­nia Lasu Wydziału Budow­nic­twa i Nauk o Śro­do­wi­sku Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, autorką i wspó­łau­torką publi­ka­cji nauko­wych, paten­tów i zgło­szeń paten­to­wych. Spe­cja­li­zuje się w bada­niu aktyw­no­ści grzy­bów z Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej.