Szkolenia i webinaria EBSCO | Czerwiec 2023

31 maja, 2023

Zapra­szamy wykła­dow­ców, stu­den­tów oraz biblio­te­ka­rzy do udziału w dostęp­nych bez­płat­nie, otwar­tych szko­le­niach online w języku pol­skim, które są zapla­no­wa­ne na czer­wiec. Pod­czas sesji w przy­stępny spo­sób zostaną przed­sta­wione roz­wią­za­nia, pro­dukty i ich aktu­ali­za­cje. Szcze­góły dotyczące najbliższych szkoleń dostępne są na liście.

Lista sesji

Zachę­camy do udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o szko­le­niach spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej.