Szkolenia biblioteczno-informacyjne

Oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki.

Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Szkolenia odbywają się w budynku Biblioteki PB lub w salach wykładowych na wydziałach. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty, e-learning.

Kontakt w sprawie szkoleń:

  • Oddział Informacji Naukowej – tel. 85 746 9321, bg.informacja [at] pb.edu.pl
  • Z-ca Dyrektora – tel. 85 746 9329, a.gogiel [at] pb.edu.pl (tylko w sprawie szkoleń zaawansowanych)

 

1. SZKOLENIA PODSTAWOWE

NAZWA ODBIORCY RODZAJ CZAS TEMATYKA FORMA I REALIZACJA
Szkolenie biblioteczne
Studenci I roku studiów I stopnia Szkolenie obowiązkowe z wpisem do indeksu 1h Podstawowe informacje w zakresie korzystania z zasobów i usług oferowanych przez Bibliotekę PB; wyszukiwarka naukowa Primo

Tradycyjna forma zajęć (wykład z elementami warsztatów i konsultacji) połączona z wycieczką po budynku Biblioteki PB;
termin realizacji – X-XI
Przysposobienie biblioteczne z elementami informacji naukowej
Studenci I roku studiów II stopnia Szkolenie obligatoryjne (z wpisem do indeksu) /fakultatywne; skierowane do studentów, którzy I stopień studiów realizowali poza PB (nie mają wpisu w indeksie) 2h Podstawowe informacje w zakresie korzystania z zasobów i usług oferowanych przez Bibliotekę PB; wyszukiwarka naukowa Primo; bazy danych Tradycyjna forma zajęć – wykład z elementami warsztatów i konsultacji, połączona z wycieczką po budynku Biblioteki PB;
termin realizacji – II-III i/lub IX-X
Przysposobienie biblioteczne Studenci zagraniczni Szkolenie fakultatywne realizowane we współpracy z Biurem ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych 2h Podstawowe informacje w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Bibliotekę PB; zbiory i zasoby obcojęzyczne w wersji tradycyjnej i elektronicznej Tradycyjna forma zajęć (wykład z elementami warsztatów i konsultacji) połączona z wycieczką po budynku Biblioteki PB;
termin realizacji – 2 razy w roku (IX-X i I-II) na początku nauki w PB
Lekcje biblioteczne
Licealiści Szkolenie obligatoryjne dla I klasy LO przy PB 1h Podstawowe informacje na temat księgozbioru oraz w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Bibliotekę PB; wyszukiwarka naukowa Primo Tradycyjna forma zajęć – wykład z elementami warsztatów i konsultacji, połączona z wycieczką po budynku Biblioteki PB;
termin realizacji – IX
Lekcje biblioteczne Studenci PB BUD Szkolenie dla 4-5 grup podzielonych wiekowo 1h Zagadnienia dotyczące książek i biblioteki – dostosowane do wieku dzieci 1 raz w roku w XII-I lub II-III

 

2. SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

NAZWA ODBIORCY RODZAJ CZAS TEMATYKA FORMA I REALIZACJA
Metody i techniki gromadzenia literatury do prac dyplomowych ze szczególnym uwzględnieniem baz danych
Studenci-dyplomaci studiów I i II stopnia Szkolenie fakultatywne 2h Przekazywane treści są każdorazowo dostosowane do kierunku studiów, tematów prac dyplomowych (wykaz tematów promotorzy są zobowiązani przesłać odpowiednio wcześniej), sugestii promotorów, a także potrzeb i poziomu wiedzy studentów Forma zajęć – prezentacja „na żywo” poprzez Internet z elementami konsultacji; Szkolenie realizowane w ramach seminariów dyplomowych, na życzenie osób prowadzących seminaria
Elektroniczne źródła informacji
Studenci, doktoranci, pracownicy Szkolenie fakultatywne 2-4h Zakres szkolenia obejmuje komercyjne bazy i serwisy oraz otwarte zasoby edukacyjne Forma zajęć – prezentacja poprzez sieć Internet z elementami konsultacji
Wyszukiwarka PRIMO i jej funkcjonalności
Studenci, doktoranci, pracownicy Szkolenie fakultatywne 1h Przygotowanie do samodzielnego korzystania z wyszukiwarki naukowej Forma zajęć – prezentacja poprzez sieć Internet/prezentacja i ćwiczenia
Skuteczne wyszukiwanie cytowań
Pracownicy, doktoranci Szkolenie fakultatywne 4h lub 2x2h Szkolenie dotyczy m.in. problematyki cytowań, baz BazEkon, BazTech, Scopus, Web of Science, Pol-index, Google Scholar, h-indeks, etc. Forma zajęć – wykład z elementami ćwiczeń praktycznych
Źródła informacji naukowej: biblioteczne, bibliograficzne, pełnotekstowe
Doktoranci Szkolenie fakultatywne 4h Przekazywane treści dotyczą takich zagadnień, jak: katalogi biblioteczne lokalne i centralne, bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych oraz lista e-źródeł, multiwyszukiwarki, mierniki oceny dorobku naukowego, bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach. Forma zajęć – wykład lub warsztaty z wykorzystaniem formy e-learningowej
Wyszukiwanie informacji i przygotowanie publikacji naukowych
Doktoranci Szkolenie fakultatywne 6-12h Kurs przewidziany jako uzupełniający i pogłębiający wiedzę w zakresie korzystania ze źródeł informacji, zasobów i narzędzi pomagających przygotować rozprawę doktorską Forma zajęć – wykład i warsztaty

 

3. SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Szkolenia indywidualne odbywają się na życzenie zainteresowanych użytkowników, w Oddziale Informacji Naukowej, w godzinach otwarcia Biblioteki.