Historia Biblioteki Politechniki Białostockiej

Histo­ria Biblio­teki Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, to opo­wieść o kolej­nych poko­le­niach ludzi, któ­rzy mieli wiel­kie marze­nia.

Aby ich poznać zapra­szamy Was w podróż w cza­sie do powo­jen­nego Bia­łe­go­stoku, mia­sta peł­nego tajem­ni­czych zauł­ków, nie­ist­nie­ją­cych już Cha­na­jek i malow­ni­czego wzgó­rza św. Marii Mag­da­leny. Poczuj­cie się jak odkrywcy z minio­nych wie­ków, pozna­jąc drogę pio­nie­rów aka­de­mic­kiego biblio­te­kar­stwa naszego mia­sta.

Wszystko zacznie się na ulicy Bia­łej w powsta­ją­cym z ruin mie­ście, które z otwar­tymi rękoma przyj­muje napły­wa­jącą z oko­licz­nych miej­sco­wo­ści klasę robot­ni­czą, głodną wie­dzy i pracy. Następ­nie dotrze­cie na powstałe na prze­ło­mie XVIII i XIX wieku ulice Żółtą i Grun­waldzką. Tu wzra­sta­li­śmy latami, wypa­tru­jąc w odmę­tach ponu­rej socja­li­stycz­nej rze­czy­wi­sto­ści kolej­nych loka­lo­wych zmian, które pozwa­lały nam piąć się w górę.

Póź­niej cze­kają Was nie­za­po­mniane wra­że­nia zwią­zane z powsta­niem mia­steczka aka­de­mic­kiego. W nim zapi­sy­wa­li­śmy kolejne karty histo­rii, które osta­tecz­nie dopro­wa­dziły nas do obec­nej sie­dziby. Miej­sca ide­al­nego, serca kam­pusu, dosko­na­łej książ­nicy, cen­trum naszego świata.

Mamy nadzieję, że podróż wywoła w Was zachwyt, foto­gra­fie pozo­staną we wspo­mnie­niach, a Wam przy­pad­nie miano zdo­bywcy tego magicz­nego kró­le­stwa ksią­żek!

Każdego dnia zapisujemy kolejną kartę historii tego nowoczesnego centrum wiedzy.

Biblioteka Politechniki Białostockiej to instytucja, której działaniom przyświecają słowa wypowiedziane przez Newtona:

„jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”,

co znaczy tyle, że przed każdym naszym kolejnym krokiem, inni stawiali swoje, torując nam drogę do obecnego kształtu tej instytucji.