ul. Biała, Białystok

Biblioteka Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej ul. Biała 1

 

Pierw­sza sie­dziba biblio­teki mie­ściła się w kamie­nicy przy ul. Bia­łej 1, którą uczel­nia otrzy­mała od mia­sta 2 listo­pada 1951 roku decy­zją Woje­wódz­kiej Rady Naro­do­wej. Zaj­mo­wała ją do 1953 roku. Budy­nek o kuba­tu­rze ok. 5000 m sześc., który powstał na potrzeby miesz­ka­niowe, wyma­gał znacz­nych prac remon­to­wych. Trwały one głów­nie na wyż­szych, nie­uży­wa­nych do tej pory kon­dy­gna­cjach do jesieni 1952 roku, przy udziale m.in. stu­den­tów.

Zdjęcie czarno-białe. Kamienica wielokondygnacyjna ze spadzistym dachem i dwoma balkonami.

Na parterze budynku funkcjonowała popołudniami biblioteka z czytelnią. W 1951 r. pomieszczenia biblioteczne zapełniły się księgozbiorem technicznym w języku polskim i rosyjskim, przekazanym przez Naczelną Organizację Techniczną.
Zdjęcie czarno-białe. Siedmiu mężczyzn siedzi przy trzech kwadratowych stolikach. Zajmują się czytaniem książek i wspólną nauką. Na stolikach widać popielniczki.