Informacje o Bibliotece Politechniki Białostockiej w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej to publiczna biblio­teka naukowa o pro­filu tech­nicz­nym. Reali­zuje zada­nia na rzecz stu­den­tów i nauczy­cieli aka­de­mic­kich. Składa się z Biblio­teki Głów­nej i dwóch biblio­tek spe­cja­li­stycz­nych – Biblio­teki Wydziału Archi­tek­tury i Biblio­teki Wydziału Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia. Zapew­nia dostęp do zaso­bów dru­ko­wa­nych i elek­tro­nicz­nych. Biblio­teka współ­pra­cuje z jed­nost­kami Uczelni, a także innymi biblio­te­kami. Jej główna sie­dziba mie­ści się przy ul. Zwie­rzy­niec­kiej 16 w Bia­łym­stoku.

Jeśli chcesz się skon­tak­to­wać z Biblio­teką Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej możesz:

  • napi­sać pismo i wysłać je na adres:
    Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej
    ul. Zwie­rzy­niecka 16
    15-333 Bia­ły­stok
  • możesz wysłać e-mail na adres opie­kuna: aneta.puchal­ska [at] pb.edu.pl
  • możesz zadzwo­nić sam lub przy pomocy innej osoby na numer tele­fonu: (85) 746 93 23
  • możesz przyjść do Opie­kuna ds. Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ściami, który dyżu­ruje w wyzna­czone dni na par­te­rze budynku Cen­trum Nowo­cze­snego Kształ­ce­nia przy ulicy Zwie­rzy­niec­kiej 16.