O Bibliotece

Informacje o Bibliotece Politechniki Białostockiej w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Arty­kuł poni­żej zawiera:

 • Infor­ma­cje ogólne
 • Zasoby i usługi
 • Infra­struk­tura

Infor­ma­cje ogólne

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej powstała w 1951 roku, krótko po utwo­rze­niu Wie­czo­ro­wej Szkoły Inży­nier­skiej, z któ­rej wywo­dzi się Uczel­nia. Pierw­szy zbiór, czyli około 2 tysięcy ksią­żek tech­nicz­nych, prze­ka­zała biblio­tece Naczelna Orga­ni­za­cja Tech­niczna. Ta sama insty­tu­cja, która zde­cy­do­wała o zało­że­niu uczelni tech­nicz­nej w Bia­łym­stoku.

Na początku swo­jego funk­cjo­no­wa­nia Biblio­teka zaj­mo­wała nie­wiel­kie pomiesz­cze­nie, w któ­rym mie­ściła się zarówno wypo­ży­czal­nia, jak i czy­tel­nia.

Obec­nie Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej jest naj­więk­szą publiczną biblio­teką naukową o pro­filu tech­nicz­nym w pół­nocno-wschod­niej Pol­sce. W jej skład wcho­dzą: Biblio­teka Główna oraz dwie biblio­teki spe­cja­li­styczne Wydzia­łów Archi­tek­tury i Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia.

Biblio­teka reali­zuje zada­nia na rzecz stu­den­tów, dok­to­ran­tów i pra­cow­ni­ków PB, gro­ma­dząc i udo­stęp­niając księ­go­zbiór ści­śle zwią­zany z ich potrze­bami. Doku­men­tuje także dzia­łal­ność naukową Uczelni, pro­wa­dzi prace biblio­gra­ficzne oraz świad­czy usługi infor­ma­cyjne.
W ramach tej dzia­łal­no­ści two­rzy lub współ­two­rzy nastę­pu­jące bazy:

 • Bazę wie­dzy i uczel­niane repo­zy­to­rium dorobku i aktyw­no­ści zawo­do­wej pra­cow­ni­ków i dok­to­ran­tów Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej (Baza Wie­dzy PB),
 • Bazę danych o zawar­to­ści pol­skich cza­so­pism tech­nicz­nych (BazTech),
 • Pol­ską Biblio­gra­fię Nau­kową (PBN).

Biblio­teka pełni rów­nież funk­cję ośrodka naukowo-tech­nicz­nego dla całego regionu pod­la­skiego. Szcze­gó­łowe zada­nia okre­śla Regulamin organizacyjny Biblioteki PB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 322 KB).

Zasoby i usługi

Wie­lo­let­nia współ­praca Biblio­teki z wła­dzami i nauczy­cie­lami aka­de­mic­kimi poszcze­gól­nych wydzia­łów zaowo­co­wała sta­ran­nie dobra­nym księ­go­zbio­rem, który liczy około 400 tys. ksią­żek, cza­so­pism, norm, lite­ra­tury fir­mo­wej. Jego tema­tyka jest zgodna zpro­fi­lem kształ­ce­nia oraz kie­run­kami pro­wa­dzo­nych badań w Poli­tech­nice Bia­ło­stoc­kiej. Biblio­teka ofe­ruje sze­reg roz­wią­zań, które podno­szą jakość świad­czo­nych usług i zaspo­ka­jają bie­żące potrzeby spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej. Jest to przede wszyst­kim wolny, swo­bodny dostęp do ok. 70 tys. zbio­rów nauko­wych i dydak­tycz­nych, udo­stęp­nianych w czy­tel­niach Biblio­teki Głów­nej i biblio­tek wydzia­ło­wych. Regu­la­miny czy­telń uwzględ­niają krót­ko­ter­mi­nowe wypo­ży­cze­nia zbio­rów na okres 7 dni, na 3 godzin lub czas zamknię­cia biblio­teki. Spe­cjalne urzą­dze­nia (self-check) pozwa­lają na samo­dzielne wypo­ży­cze­nia i zwroty ksią­żek, a zlo­ka­li­zo­wane na zewnątrz budynku urzą­dze­nie („wrzut­nia”) umoż­li­wia zwrot ksią­żek w dowol­nie wybra­nym cza­sie. Zare­je­stro­wani czy­tel­nicy mogą zdal­nie zama­wiać książki, prze­dłu­żać ter­miny ich zwrotu oraz kon­tro­lo­wać stan swo­jego konta.

Istot­nym uzu­peł­nie­niem księ­go­zbioru tra­dy­cyj­nego są zasoby elek­tro­niczne oraz usługa wypo­ży­czeń międzybiblio­tecz­nych. Dostęp do naj­now­szych osią­gnięć nauki zapew­niają tema­tyczne i wie­lo­dzie­dzi­nowe ser­wisy cza­so­pism i ksią­żek. Użyt­kow­nicy mogą korzy­stać z nich zdal­nie, w dowol­nym cza­sie i miej­scu.

Biblio­teka ofe­ruje także zasoby Podla­skiej Biblio­teki Cyfro­wej, którą współ­two­rzy od 2004 roku.

W 2016 roku Biblio­teka udo­stęp­niła nowo­cze­sną wyszu­ki­warkę naukową PRIMO, pozwa­la­jącą na jed­no­cze­sne prze­szu­ki­wa­nie wszyst­kich zaso­bów ofe­ro­wa­nych przez Biblio­tekę (kata­log biblio­teki, licen­cjo­no­wane bazy danych, otwarte zasoby naukowe, biblio­teki cyfrowe). Narzę­dzie to w zna­czący spo­sób popra­wiło szyb­kość wyszu­ki­wa­nia doku­men­tów. Poszu­ki­wa­nia zawę­żone zostały do jed­nego okna, a wyniki można fil­tro­wać według indy­wi­du­al­nych potrzeb czy­tel­nika.

Biblio­teka udo­stęp­nia także nowo­cze­sne narzę­dzia wyko­rzy­sty­wane w pracy nauko­wej, jak: EndNote Web, uła­twia­jący spo­rzą­dza­nie biblio­gra­fii załącz­ni­ko­wych, sys­tem pozwa­la­jący na wery­fi­ka­cję nume­rów DOI publi­ka­cji, narzę­dzia biblio­me­tryczne InCi­ties i Sci­Val, plat­formy dla naukow­ców – Rese­ar­che­rID, Publons oraz Koper­nio.

W celu lep­szego wyko­rzy­sta­nia zaso­bów biblio­tecz­nych dla stu­den­tów, dok­to­ran­tów i pra­cow­ni­ków Poli­tech­niki pro­wa­dzone są obli­ga­to­ryjne i fakul­ta­tywne szko­le­nia.

Infra­struk­tura

Biblio­teka Główna mie­ści się w gma­chu Cen­trum Nowo­cze­snego Kształ­ce­nia, zaj­mu­jąc powierzch­nię użyt­kową wyno­szącą 3678 m2. Na trzech kon­dy­gna­cjach budynku znaj­dują się, m.in.:

 • Wypo­ży­czal­nie (Ogólna i Mię­dzy­bi­blio­teczna),
 • Oddział Infor­ma­cji Nau­ko­wej,
 • czy­tel­nie (Cza­so­pism i Zbio­rów Spe­cjal­nych, Elek­tro­niczna, Ksią­żek),
 • pokoje pracy indy­wi­du­al­nej i zespo­ło­wej (20 pokoi, 80 miejsc),
 • sala mul­ti­me­dialna (32 sta­no­wi­ska kom­pu­te­rowe).

Łącz­nie Biblio­teka PB dys­po­nuje 353 miej­scami dla czy­tel­ni­ków (Biblio­teka Główna – 272, biblio­teki wydzia­łowe – 81). Użyt­kow­nicy mogą korzy­stać z 84 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych z dostę­pem do Inter­netu (Biblio­teka Główna – 70, biblio­teki wydzia­łowe – 14), w tym 4 sta­no­wi­ska są dedy­ko­wane oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Wybrane sta­no­wi­ska kom­pu­te­rowe są wypo­sa­żone w spe­cja­li­styczne opro­gra­mo­wa­nie. Użyt­kow­nicy mogą także korzy­stać z wyso­kiej klasy samo­ob­słu­go­wych ska­ne­rów (3 znaj­dują się w Biblio­tece Głów­nej, 1 w Biblio­tece Wydziału Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia) oraz ska­ne­rów pła­skich (3 – Biblio­teka Główna, 3 – Biblio­teka Wydziału Archi­tek­tury).