Biblioteka dzieciom

Biblioteka Młodego Naukowca powstała z myślą o studentach Politechniki Białostockiej Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego w wieku 6-12 lat. Księgozbiór został  wyselekcjonowany tak, by zarówno miłośnik historii, przyrody, sportu, jak i domowych eksperymentów mógł poszerzyć swoje zainteresowania.

Dzieci znajdą tu kolorowe, bogato ilustrowane książki o tematyce popularnonaukowej, napisane zrozumiałym dla nich  językiem. Są to albumy, encyklopedie, poradniki, książki edukacyjne, wydawnictwa o origami, z eksperymentami, ciekawostkami naukowymi. Z całą pewnością pomogą rozbudzić w dziecku zainteresowania, rozwinąć wyobraźnię i stać się motywacją do dalszej nauki.

Wszystkie ciekawe świata dzieci, kochające książki i posiadające kartę słuchacza PB BUD, zapraszamy wraz z opiekunami do czytelni na poziomie P0.

Wyszukiwanie interesujących książek umożliwia wyszukiwarka naukowa Primo – kolekcja Biblioteki Młodego Naukowca: dział (02.053.2).

Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru znajdują się na stronie projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”.

 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Poniżej kilka zdjęć z wizytą studentów PB BUD w Bibliotece ​PB.
Dzieci zwiedzają biblioteke pod opieką pracownika biblioteki. Ogladają urządzenie do samodzielnego wypożyczania książek, wystawy, reagują przez podnoszenie ręki na pytania opiekuna. Na jednym ze zdjęć widoczne są również indeksy studentów PB BUD.

 
Kącik Malucha

Biblio­tekę Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej czę­sto odwie­dzają stu­denci czy pra­cow­nicy ze swo­imi pocie­chami. Zanim rodzice wypo­ży­czą lub zwrócą książkę, zgło­szą publi­ka­cję do reje­stra­cji w bazie czy roz­li­czą dele­ga­cję, dzieci zaczy­nają się nudzić. Aby choć na chwilę zająć uwagę dziecka, w Biblio­tece Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej urzą­dzi­li­śmy Kącik Malu­cha. Jest to spe­cjalna strefa zlo­ka­li­zo­wana na pozio­mie P0 pomię­dzy Wypo­ży­czal­nią a Infor­ma­to­rium. W Kąciku Malu­cha znaj­dują się: książki, puz­zle, gry, malo­wanki, kredki, maskotki oraz spe­cjalne mebelki. Nieco dalej, w Czy­telni Wydaw­nictw Infor­ma­cyj­nych, rodzice mogą popra­co­wać na wła­snych kom­pu­te­rach nie spusz­cza­jąc z oka swo­ich dzieci.

Zapraszamy wszystkie maluchy wraz z rodzicami.