Zbiory

Biblio­teka PB ofe­ruje ponad 388 tysięcy zbio­rów tra­dy­cyj­nych (ksią­żek, cza­so­pism, norm i lite­ra­tury fir­mo­wej, itp.) oraz ponad 500 tys. zbio­rów elek­tro­nicz­nych.

Tema­tyka księ­go­zbioru jest ści­śle zwią­zana z kie­run­kami stu­diów oraz badań pro­wa­dzo­nych w Poli­tech­nice Bia­ło­stoc­kiej. Wśród zgro­ma­dzo­nych mate­ria­łów biblio­tecz­nych ważne miej­sce zaj­mują wydaw­nic­twa z zakresu:

 • archi­tek­tury,
 • auto­ma­tyki i robo­tyki,
 • bio­cy­ber­ne­tyki i inży­nie­rii bio­me­dycz­nej,
 • budow­nic­twa,
 • budowy, eks­plo­ata­cji i tech­no­lo­gii maszyn,
 • elek­tro­niki i tele­ko­mu­ni­ka­cji,
 • elek­tro­tech­niki,
 • infor­ma­tyki,
 • inży­nie­rii i ochrony śro­do­wi­ska,
 • mecha­niki,
 • nauk mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych
 • zarzą­dza­nia i mar­ke­tingu.

Przedstawiamy zbiory Biblio­teki Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej w podziale na kate­go­rie:

Lp.

Opis

Stan na dzień 31.12.2023

1. Zasoby tra­dy­cyjne (liczba wolu­mi­nó­w/jed­no­stek), w tym:

 • wydaw­nic­twa zwarte (książki)
 • wydaw­nic­twa cią­głe (cza­so­pi­sma, zeszyty naukowe, serie)
 • zbiory spe­cjalne (normy, lite­ra­tura fir­mowa, doku­menty elek­tro­niczne, itp.)

388 223

300 141
46 110
41 972

2. Liczba pre­nu­me­ro­wa­nych tytu­łów cza­so­pism (dostęp­nych w for­mie papie­ro­wej), w tym:

 • wydaw­nic­twa polskie
 • wydaw­nic­twa zagra­niczne

223

209
14

3. Licen­cjo­no­wane zbiory elek­tro­niczne dostępne w 154 bazach danych, w tym:

 • książki elek­tro­niczne
 • cza­so­pi­sma elek­tro­niczne
 • zbiory spe­cjalne (normy, lite­ra­tura fir­mowa, doku­menty elek­tro­niczne, itp.)

523 791

269 238
6 628
247 925