Statista – nowa baza | 14 listopada 2022

4 listopada, 2022

Już od 14 listo­pada będzie można przez mie­siąc korzy­stać z bez­płat­nego dostępu testo­wego do jed­nej z naj­więk­szych na świe­cie plat­form ofe­ru­ją­cych sta­ty­styki i dane ryn­kowe Sta­ti­sta.

W przypadku bazy Statista dostęp testowy jest realizowany poprzez link bezpośredni, a nie zasoby zdalne.

Dostęp do bazy jest moż­liwy do 13 grudnia 2022 roku.

Baza zawiera ponad 1,5 miliona róż­nego rodzaju danych sta­ty­stycz­nych, pro­gnoz gospo­dar­czych, rapor­tów (doty­czą­cych kra­jów, marek czy sek­to­rów gospo­darki) oraz info­gra­fik. W sumie ponad 80 tysięcy tema­tów pocho­dzą­cych z ponad 22,5 tysięcy źró­deł.

Dane można pobie­rać w czte­rech popu­lar­nych for­ma­tach (pdf, xls, png, ppt). Sta­ti­sta daje także moż­li­wość auto­ma­tycz­nego two­rze­nia przy­pi­sów do zna­le­zio­nych w bazie tre­ści. Dodatkowe informacje można znaleźć w szczegółowej broszurze (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 6 MB).
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmiku z podstawowymi informacjami o platformie Statista.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania bazy.