Regulamin udostępniania zasobów elektronicznych

 1. Biblio­teka zapew­nia dostęp do cyfro­wych zaso­bów infor­ma­cji:
  1. będą­cych wła­sno­ścią Biblio­teki,
  2. nie­bę­dą­cych wła­sno­ścią Biblio­teki:
   1. na korzy­sta­nie z któ­rych wyku­piła licen­cje,
   2. na korzy­sta­nie z któ­rych uzy­skała zgodę auto­ra­/ów na udo­stęp­nie­nie,
   3. roz­pro­szo­nych nielicen­cjo­no­wa­nych.
 2. Dostęp do licen­cjo­no­wa­nych zaso­bów cyfro­wych mają osoby posia­da­jące aktywne konto biblio­teczne.
 3. Zasoby cyfrowe udo­stęp­niane przez Biblio­tekę mogą być wyko­rzy­sty­wane przez użyt­kow­ników wyłącz­nie na uży­tek wła­sny do celów nauko­wych i edu­ka­cyj­nych.
 4. Dodat­kowe ogra­ni­cze­nia użyt­ko­wa­nia zaso­bów cyfro­wych dla okre­ślo­nych grup użyt­kow­ników mogą wyni­kać z umów licen­cyj­nych na poszcze­gólne bazy danych.
 5. Zabro­nione jest sys­te­ma­tyczne i nie­zgodne z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem autor­skim i zapi­sami licen­cji korzy­sta­nie z zaso­bów cyfro­wych udo­stęp­nia­nych przez Biblio­tekę, tj. repro­duk­cja, gro­ma­dze­nie na wła­snych nośni­kach, redy­stry­bu­cja lub odsprze­daż.
 6. Zabro­nione jest doko­ny­wa­nie jakich­kol­wiek zmian i mody­fi­ka­cji w udo­stęp­nia­nych zaso­bach cyfro­wych i opro­gra­mo­wa­niu. Szkody powstałe w wyniku nie­zgod­nego z prze­pi­sami i licen­cjami oraz nie­pra­wi­dło­wego użyt­ko­wa­nia zaso­bów cyfro­wych lub ich celo­wego znisz­cze­nia pokrywa bez­po­średni użyt­kow­nik.
 7. Niewłaściwe użyt­ko­wa­nie zaso­bów cyfro­wych jest pod­stawą do pozba­wie­nia prawa do korzy­sta­nia z tych zaso­bów.

Warun­kiem otrzy­ma­nia dostępu jest posia­da­nie aktyw­nego konta w sys­te­mie biblio­tecz­nym ALEPH

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wnio­sek o zało­że­nie konta w kom­pu­te­ro­wym sys­te­mie biblio­tecz­nym dla użyt­kow­nika spoza PB (osoby pro­wa­dzące w PB dzia­łal­ność bez umowy o pracę) należy zło­żyć w Wypo­ży­czalni Ogól­nej Biblio­teki Głów­nej PB lub w biblio­tece wydziałowej.

Wzór wnio­sku dostępny na stro­nie Regu­la­miny i wnio­ski.