Bazy danych

Wyczyść
A

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza Aca­de­mic Search Ulti­mate ofe­ruje bogaty zbiór recen­zo­wa­nych naukowo, peł­no­tek­sto­wych cza­so­pism, w tym wiele indek­so­wa­nych w bazach Web of Science lub Sco­pus. Połą­cze­nie cza­so­pism aka­de­mic­kich, maga­zy­nów, perio­dy­ków, rapor­tów, ksią­żek i nagrań wideo zaspo­kaja potrzeby naukow­ców prak­tycz­nie w każ­dej dzie­dzi­nie, począw­szy od astro­no­mii, antro­po­lo­gii, bio­me­dy­cyny, inży­nie­rii, zdro­wia, prawa, a skoń­czyw­szy na mate­ma­tyce, far­ma­ko­lo­gii, ana­li­zie rze­czy­wi­sto­ści z per­spek­tywy femi­ni­stycz­nej, zoo­lo­gii i wielu innych.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

ACADEMICA pozwala na dostęp do peł­no­tek­sto­wych publi­ka­cji ze zbio­rów Biblio­teki Naro­do­wej – mono­gra­fii, pod­ręcz­ni­ków, skryp­tów, arty­ku­łów oraz całych nume­rów cza­so­pism. Stale roz­bu­do­wane zasoby Aca­de­miki obej­mują rów­nież współ­cze­sne piśmien­nic­two naukowe ze wszyst­kich dzie­dzin, w tym także naj­now­sze wyda­nia pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich oraz aktu­alne numery facho­wych cza­so­pism spe­cja­li­stycz­nych, jak rów­nież tek­sty źró­dłowe, lite­ra­turę piękną oraz zbiory spe­cjalne, które są przedmio­tem badań naukow­ców.

Publi­ka­cje niechro­nione pra­wem autor­skim lub licen­cjo­no­wane, ozna­czone zie­loną kropką, są dostępne dla każ­dego użyt­kow­nika Inter­netu bez żad­nych ogra­ni­czeń.

Publi­ka­cje chro­nione pra­wem autor­skim są dostępne wyłącz­nie na ter­mi­nalu w Czy­telni Cza­so­pism.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa
Tematyka: nauki przyrodnicze, rolnictwo

Agricola zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ok. 5 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

Polecamy:

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: nauki przyrodnicze, rolnictwo, turystyka

Baza danych AGRO two­rzona jest przez zespół autor­ski pra­cow­ni­ków Biblio­teki Głów­nej Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Pozna­niu od 1993 roku. Indek­suje 1086 tytu­łów cza­so­pism pol­skich, wyda­wa­nych w języku pol­skim i angiel­skim. Zakres tema­tyczny bazy to nauki przy­rod­ni­cze i rol­ni­cze oraz im pokrewne m.in.: wete­ry­na­ria, gospo­darka żyw­no­ściowa, gastro­no­mia, ochrona śro­do­wi­ska, tok­sy­ko­lo­gia, bro­ma­to­lo­gia, towa­ro­znaw­stwo, agro­tu­ry­styka, kul­tura fizyczna. Słowa klu­czowe two­rzone są w języku pol­skim i angiel­skim. Słow­niki słów klu­czo­wych są upo­rząd­ko­wane alfa­be­tycz­nie, nie zawie­rają syno­ni­mów i są przy­ja­zne dla użyt­kow­ni­ków.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza faktograficzna
Tematyka: medycyna i biotechnologia

Baza zawierająca informacje z dziedziny medycyny i farmacji, głównie na temat leków (zastosowanie, dawkowanie, skutki uboczne stosowania). Indeksowane materiały dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza faktograficzna, baza pełnotekstowa
Tematyka: energetyka, informatyka, matematyka, medycyna i biotechnologia, przemysł, technika

Sze­roki zakres tema­tyczny tej kom­plek­so­wej bazy, obej­mu­jący takie dys­cy­pliny, jak: sztuczna inte­li­gen­cja, mate­ma­tyka sto­so­wana, two­rzywa sztuczne, hydro­po­nika, infor­ma­tyka, inży­nie­ria che­miczna, zasoby ener­ge­tyczne i robo­tyka, jak rów­nież bizne­sowe i spo­łeczne impli­ka­cje nowych tech­no­lo­gii, spra­wia, że jest ona klu­czowa dla pro­gra­mów STEM

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: architektura, urbanistyka i sztuka

Baza Art and Archi­tec­ture Source obej­muje sze­roki zakres powią­za­nych tema­tycz­nie zagad­nień, od sztuk pięk­nych, zdob­ni­czych i komer­cyj­nych po różne obszary archi­tek­tury i pro­jek­tów archi­tek­to­nicz­nych. Udo­stęp­nia­jąca ponad 600 peł­no­tek­sto­wych wer­sji cza­so­pism, prze­szło 220 peł­nych tek­stów ksią­żek i zbiór ponad 63 000 zdjęć baza jest prze­zna­czona dla zróż­ni­co­wa­nych odbior­ców, w tym bada­czy sztuki, arty­stów, pro­jek­tan­tów, stu­den­tów i naukow­ców.

Pole­camy:

B

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: ekonomia

BazEkon – baza dzie­dzi­nowa z zakresu nauk eko­no­micz­nych i pokrew­nych utrzy­my­wana przez Biblio­tekę Główną Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Kra­ko­wie i uzu­peł­niana wspól­nie z biblio­te­kami sze­ściu uczelni o pro­filu eko­no­micz­nym. Jest aktu­ali­zo­wana codzien­nie i zawiera opisy arty­ku­łów z ponad 640 pol­skich cza­so­pi­sm/ze­szy­tów nauko­wych, z czego ponad połowa z nich zawiera pełne tek­sty.

Baza została umiesz­czona na plat­for­mie Wir­tu­al­nej Biblio­teki Nauki ICM i znaj­duje się w wyka­zie baz refe­ren­cyj­nych two­rzo­nym przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki.

Materiały dodatkowe:

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, informatyka, nauki przyrodnicze, przemysł, rolnictwo, technika

Baza danych o zawar­to­ści pol­skich cza­so­pism tech­nicz­nych BazTech jest publicz­nie dostępną biblio­gra­ficzno-abs­trak­tową bazą danych reje­stru­jącą arty­kuły z ponad 750 pol­skich cza­so­pism z zakresu nauk tech­nicz­nych oraz (w wybo­rze) nauk ści­słych i ochrony śro­do­wi­ska. Jest two­rzona od 1998 roku przez 23 biblio­teki wcho­dzące w skład Kon­sor­cjum BazTech, w tym także Biblio­tekę Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej. Rozwija się w kie­runku bazy cyto­wań i bazy peł­no­tek­sto­wej – już pra­wie 70 % rekor­dów zawiera pełne tek­sty. Tymi dzia­ła­niami baza wpi­suje się w ruch Open Access i jest jed­nym z kom­po­nen­tów Otwar­tej Nauki w Pol­sce.

BazTech jest jed­nym z zaso­bów Wir­tu­al­nej Biblio­teki Nauki i Biblio­teki Nauki. Zasoby BazTech są indek­so­wane przez Google Scho­lar, Google i Worl­dWideScience.org.

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Biblio­teka Nauki pro­wa­dzona jest w Inter­dy­scy­pli­nar­nym Cen­trum Mode­lo­wa­nia Mate­ma­tycz­nego i Kom­pu­te­ro­wego Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego w ramach Plat­formy Otwar­tej Nauki. Udo­stęp­nia w spo­sób otwarty pełne tek­sty arty­ku­łów publi­ko­wa­nych w pol­skich cza­so­pi­smach nauko­wych i pełne tek­sty wybra­nych ksią­żek nauko­wych wraz z ich meta­da­nymi.
Plat­forma umoż­li­wia prze­szu­ki­wa­nie zaso­bów peł­no­tek­sto­wych pocho­dzą­cych z pię­ciu baz dzie­dzi­no­wych:

 • AGRO (cza­so­pi­sma z zakresu nauk rol­ni­czych oraz ści­słych i przy­rod­ni­czych),
 • BazTech (cza­so­pi­sma z zakresu nauk inży­nie­ryjno-tech­nicz­nych oraz nauk ści­słych i przy­rod­ni­czych),
 • CEJSH (cza­so­pi­sma z zakresu nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych),
 • DML-PL (cza­so­pi­sma z zakresu nauk inży­nie­ryjno-tech­nicz­nych),
 • PSJD (cza­so­pi­sma z zakresu nauk ści­słych i przy­rod­ni­czych oraz obszaru nauk medycz­nych i o zdro­wiu).

Na plat­for­mie znaj­dują się także pełne tek­sty ksią­żek nauko­wych gro­ma­dzo­nych wcze­śniej w ser­wi­sie Otwórz Książkę oraz inne książki udo­stęp­nione przez współ­pra­cu­ją­cych z Biblio­teką Nauki wydaw­ców.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: ekonomia

Busi­ness Source Ulti­mate – naj­ob­szer­niej­sza dostępna baza peł­no­tek­stowa z zakresu nauk eko­no­micz­nych i biznesu. Baza umoż­li­wia śle­dze­nie świa­to­wych tren­dów i aktu­al­nie podej­mo­wa­nych tema­tów bizne­so­wych. Ponad 3500 cza­so­pism wyda­wa­nych w języku angiel­skim i w języ­kach lokal­nych na tere­nie Ame­ryki Pół­noc­nej, Afryki, Azji, Oce­anii, Europy, Ame­ryki Łaciń­skiej spra­wia, że Busi­ness Source Ulti­mate zapew­nia dostęp do lokal­nych wia­do­mo­ści na temat biznesu na nie­spo­ty­kaną wcze­śniej skalę. Busi­ness Source Ulti­mate zawiera rów­nież stu­dia przy­pad­ków, raporty eko­no­miczne, raporty na temat kra­jów, ana­lizy SWOT, pro­file przed­się­biorstw, wywiady z doświad­czo­nymi przed­się­bior­cami i ana­li­ty­kami przy­bli­ża­jące stu­den­tom zada­nia, z któ­rymi zmie­rzą się w przy­szło­ści. Tema­tyka bazy obej­muje: księ­go­wość, admi­ni­stra­cję, ban­ko­wość, eko­no­mię, finanse, zarzą­dza­nie zaso­bami ludz­kimi, zarzą­dza­nie, mar­ke­ting i sprze­daż.

Pole­camy:

Mate­riały video (w języku angiel­skim):

Mate­riały video (w języku pol­skim):

D

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza danych Direc­tory of Open Access Jour­nals została stwo­rzona w 2003 roku przez Lund Uni­ver­sity w Szwe­cji i zawie­rała 300 cza­so­pism. Obec­nie indek­suje ponad 17500 recen­zo­wa­nych cza­so­pism o otwar­tym dostę­pie obej­mu­ją­cych wszyst­kie dzie­dziny nauki, tech­no­lo­gii, medy­cyny, nauk spo­łecz­nych, sztuki i nauk huma­ni­stycz­nych. Akcep­ta­cję na umiesz­cze­nie w bazie uzy­skują wszyst­kie cza­so­pi­sma z otwar­tym dostę­pem, bez względu na kraj publi­ka­cji i język.

DOAJ jest wspie­rany finan­sowo przez wiele biblio­tek, wydaw­ców i inne orga­ni­za­cje zaan­ga­żo­wane w ruch otwar­tego dostępu.

E

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Kolek­cja zawiera duży wybór e-booków, repre­zen­tu­ją­cych sze­roki zakres przedmio­tów aka­de­mic­kich, w tym sztukę i huma­ni­stykę, biznes, lite­ra­turę, nauki spo­łeczne, nauki ści­słe i tech­no­lo­gię. Książki róż­nią się pod wzglę­dem poziomu odbior­ców, od pod­sta­wo­wych tek­stów wpro­wa­dza­ją­cych po mono­gra­fie naukowe. Tytuły pocho­dzą od wielu wydaw­ców, w tym Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Harvard Uni­ver­sity Press, MIT Press, Oxford Uni­ver­sity Press, Sage Publi­ca­tions, Sprin­ger i John Wiley & Sons. Do tej kolek­cji regu­lar­nie doda­wane są kolejne tytuły.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

To wyse­lek­cjo­no­wana kolek­cja, stwo­rzona we współ­pracy z wydaw­nic­twami uni­wer­sy­tec­kimi i wydaw­cami nauko­wymi OA, takimi jak Uni­ver­sity of Michi­gan Press, Tay­lor & Fran­cis i Tem­ple Uni­ver­sity Press. Ma cha­rak­ter mul­ti­dy­scy­pli­narny. Wszyst­kie tytuły zgro­ma­dzone w kolek­cji znaj­dują się w otwar­tym dostę­pie (OA), są także wolne od sys­temu zarzą­dza­nia pra­wami cyfro­wymi (DRM), co pozwala na ich swo­bodne pobie­ra­nie i udo­stęp­nia­nie przez użyt­kow­ni­ków.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: ekonomia, informatyka

ebo­ok­po­int BIBLIO (dawne NASBI) to inter­ne­towa wypo­ży­czal­nia ksią­żek elek­tro­nicz­nych (ebo­oki, audio­bo­oki) oraz kur­sów video. Wypo­ży­cza­nie e-ksią­żek działa na podob­nych zasa­dach jak w tra­dy­cyj­nej biblio­tece z tym, że z każ­dego tytułu może korzy­stać jed­no­cze­śnie 5 czy­tel­ni­ków.

Materiały dodatkowe:

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Zestaw baz danych, głów­nie peł­no­tek­sto­wych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem recen­zo­wa­nych cza­so­pism, ale rów­nież ksią­żek, gazet i innych publi­ka­cji. Bazy obej­mują sze­roki zakres dzie­dzi­nowy: nauki ści­słe, tech­niczne, huma­ni­styczne, spo­łeczne, eko­no­miczne, biznes oraz nauki medyczne i bio­me­dyczne.

Bazy peł­no­tek­stowe:

 • Aca­de­mic Search Ulti­mate,
 • Applied Science & Tech­no­logy Source Ulti­mate,
 • Art & Archi­tec­ture Source,
 • Busi­ness Source Ulti­mate,
 • Health Source: Nur­sin­g/Aca­de­mic Edi­tion,
 • Health Source – Con­su­mer Edi­tion,
 • Master File Pre­mier,
 • New­spa­per Source,
 • Regio­nal Busi­ness News.

Bazy biblio­gra­ficzne (abs­trak­towe):

 • Agri­cola,
 • ERIC,
 • Gre­enFILE,
 • Library Infor­ma­tion Science & Tech­no­logy Abstracts (LISTA),
 • MEDLINE,
 • Euro­pean Views of the Ame­ri­cas: 1493 to 1750,
 • Teacher Refe­rence Cen­ter.

Pole­camy:

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

EZB gro­ma­dzi naukowe e-cza­so­pisma doty­czące wszyst­kich dzie­dzin wie­dzy oraz wyda­wane przez róż­nych wydaw­ców. Wyłą­czone z gro­ma­dze­nia są cza­so­pisma popu­lar­no­nau­kowe. Ten mocno zawę­żony pro­fil gro­ma­dze­nia nauko­wych cza­so­pism elek­tro­nicz­nych świad­czy o jako­ści EZB, ponie­waż gwa­ran­tuje użyt­kow­ni­kowi wysoki poziom zawar­to­ści bazy. Ser­wis zawiera około 110 tys. tytu­łów, z któ­rych 25% sta­no­wią cza­so­pisma wyłącz­nie elek­tro­niczne, a 75 % cza­so­pism jest swo­bod­nie dostęp­nych w peł­nym tek­ście.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Eme­rald Insi­ght to baza wydaw­nic­twa Eme­rald Publi­shing. Użyt­kow­nicy Biblio­teki PB mogą korzy­stać z peł­nych tek­stów kolek­cji Eme­rald PREMIER eJo­ur­nal port­fo­lio, w skład któ­rej wcho­dzi 310 pre­sti­żo­wych tytu­łów cza­so­pism, dostęp­nych w ramach dzie­wię­ciu kolek­cji tema­tycz­nych:

 • Mana­ge­ment
 • Air­craft Engi­ne­ering and Aero­space Tech­no­logy
 • Busi­ness, Mana­ge­ment and Stra­tegy
 • Engi­ne­ering
 • Infor­ma­tion and Know­ledge Mana­ge­ment
 • Library & Infor­ma­tion Scien­ces
 • Mar­ke­ting
 • Ope­ra­tions, Logi­stics and Quality
 • Acco­un­ting, Finance and Eco­no­mics.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza faktograficzna
Tematyka: ekonomia

Emer­ging Mar­kets Infor­ma­tion Service (EMIS) zawiera infor­ma­cje bizne­sowe o ryn­kach wscho­dzą­cych. Ofe­ruje dostęp do kil­ku­set źró­deł infor­ma­cji doty­czą­cych Pol­ski oraz innych ryn­ków wscho­dzą­cych Europy Cen­tral­nej, Wschod­niej i Połu­dnio­wej.

Nawi­ga­cja prze­biega za pośred­nic­twem jed­nego z czte­rech modu­łów:

 • Mój Emis: moż­li­wość indy­wi­du­al­nej per­so­na­li­za­cji strony star­to­wej pod kątem inte­re­su­ją­cych państw, branż, spółek, źró­deł, etc.
 • Spółka: Aktu­al­no­ści, Raporty, Dane (Wykresy Noto­wań, Lokalne Bazy Danych), Narzę­dzia (Szybki Scre­ener, Szyb­kie Porów­ny­wa­nie Firm, Kre­ator Zesta­wie­nia Spółek), Publi­ka­cje.
 • Sek­tor: Aktu­al­no­ści, Raporty (EMIS Insi­ght), Dane (Sta­ty­styki Sek­to­rowe, Spółki), Publi­ka­cje.
 • Kraj: Aktu­al­no­ści, Raporty (Aktu­alne Raporty, Raport Ryzyka Kra­jowego), Dane (Dane Kra­jowe, Pro­gnoza Wskaź­ni­ków, Oceny Ryzyka Kraju), Narzę­dzia (Porów­na­nia Mię­dzy Kra­jami), Publi­ka­cje

Materiały dodatkowe:

Materiały video (w języku angielskim, z osadzonymi napisami w języku polskim):

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Tematyka: edukacja, nauki społeczne

ERIC – baza wyda­wana przez Edu­ka­cyjne Cen­trum Infor­ma­cji finan­so­wane przez Depar­ta­ment Edu­ka­cji USA, zawiera ponad 1, 4 miliona opi­sów biblio­gra­ficz­nych oraz linki do ponad 337.000 peł­no­tek­sto­wych doku­men­tów z dzie­dziny szkol­nic­twa, edu­ka­cji i nauk spo­łecz­nych z archi­wami od 1966 r.

Pole­camy:

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Espa­ce­net jest sys­te­mem wyszu­ki­waw­czym Euro­pej­skiego Urzędu Paten­to­wego umoż­li­wiającym wyszu­ki­wa­nie za pośred­nic­twem naro­do­wych instan­cji tego sys­temu.

Pol­ska instan­cja umoż­li­wia wyszu­ki­wa­nie: danych biblio­gra­ficz­nych i opi­sów pol­skich wyna­laz­ków i wzo­rów użyt­ko­wych, doku­men­ta­cji paten­to­wej EPO – tzw. „tłu­ma­czeń na język pol­ski” paten­tów waż­nych na tery­to­rium Pol­ski, a ponadto – może sta­no­wić punkt wyj­ścia do poszu­ki­wań regio­nal­nej i świa­to­wej doku­men­ta­cji paten­to­wej (ponad – 70 mln. doku­men­tów), pocho­dzą­cej z prze­szło 80 kra­jów i orga­ni­za­cji udzie­la­ją­cych prawa wyłączne.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzna
Tematyka: edukacja, nauki społeczne

Euro­pean Views of the Ame­ri­cas (1493-1750) – biblio­gra­ficzna baza danych opra­co­wana przez EBSCO Publi­shing we współ­pracy z biblio­teką John Car­ter Brown Library. Zało­żona w 1846 r. biblio­teka John Car­ter Brown Library gro­ma­dzi uni­kalne doku­menty i książki oraz pro­wa­dzi zaawan­so­wane bada­nia histo­ryczne i huma­ni­styczne. Baza Euro­pean Views of Ame­ri­cas (1493-1750) powstała z myślą o oso­bach zain­te­re­so­wa­nych dostę­pem do tek­stów poświę­co­nych Ame­ryce pisa­nych przez Euro­pej­czy­ków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32.000 rekor­dów i obej­muje histo­rię euro­pej­skich odkryć na tere­nie Ame­ryki, opisy rdzen­nych miesz­kań­ców, klęsk żywio­ło­wych, cho­rób i nie­wol­nic­twa.

G

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: energetyka, nauki przyrodnicze, rolnictwo

Gre­enFILE – zawiera infor­ma­cje biblio­gra­ficzne z badań doty­czą­cych róż­nych aspek­tów wpływu czło­wieka na śro­do­wi­sko natu­ralne. Zawarta w bazie kolek­cja publi­ka­cji nauko­wych, popu­larno-nauko­wych i doku­men­tów rzą­do­wych obej­muje pro­ble­ma­tykę glo­bal­nego ocie­ple­nia, eko­lo­gicz­nych spo­so­bów budo­wa­nia, zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska, zrów­no­wa­żo­nego rol­nic­twa, odna­wial­nych źró­deł ener­gii, wtór­nego wyko­rzy­sta­nia odpa­dów (recyc­ling) i wiele innych tema­tów. Baza zawiera ok. 1,1 miliona opi­sów biblio­gra­ficz­nych i abs­trak­tów oraz pełny tekst 15 800 arty­ku­łów pocho­dzą­cych ze źró­deł w wol­nym dostę­pie.

Pole­camy:

H

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: medycyna i biotechnologia

Health Source – Con­su­mer Edi­tion – zawiera ponad 20 aktyw­nych peł­no­tek­sto­wych cza­so­pism bez otwar­tego dostępu, 13 peł­no­tek­sto­wych pod­ręcz­ni­ków, ponad 18 800 rapor­tów kli­nicz­nych sys­te­mów refe­ren­cyj­nych oraz pełne tek­sty aktu­al­nych bro­szur zdro­wot­nych z zakresu ochrony zdro­wia, medy­cyny ogól­nej, medy­cyny spor­to­wej, żywie­nia, zdro­wia rodzin­nego, zdro­wia dziecka, pro­ble­mów zdro­wot­nych, jak: rak, cukrzyca, uza­leż­nie­nia od alko­holu, nar­ko­ty­ków, pro­blemy okresu sta­rze­nia i wiele innych.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: medycyna i biotechnologia

Health Source: Nur­sin­g/Aca­de­mic Edi­tion – zawiera około 550 peł­no­tek­sto­wych cza­so­pism nauko­wych z wielu dzie­dzin medy­cyny. Health Source: Nur­sin­g/Aca­de­mic Edi­tion udo­stęp­nia także infor­ma­tor AHFS Con­su­mer Medi­ca­tion Infor­ma­tion zawie­ra­jący 1 300 arku­szy edu­ka­cyj­nych dla pacjen­tów doty­czą­cych leków gene­rycz­nych z ponad 4 700 nazwami pro­duk­tów fir­mo­wych.

Pole­camy:

I

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Ibuk Libra to pierw­sza w Pol­sce czy­tel­nia on-line pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich i ksią­żek nauko­wych w języku pol­skim, opu­bli­ko­wa­nych przez czo­ło­wych pol­skich wydaw­ców, m.in. PWN i WNT. Publi­ka­cje obej­mują nauki eko­no­miczne, huma­ni­styczne, mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­cze, spo­łeczne oraz infor­ma­tykę, medy­cynę i prawo.

Materiały dodatkowe:

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: elektrotechnika, fizyka, informatyka, technika

IEEE Xplore Digi­tal Library zawiera pełne tek­sty oraz biblio­gra­ficzne infor­ma­cje na temat elek­tro­tech­niki, elek­tro­niki i infor­ma­tyki. Obej­muje cza­so­pi­sma i maga­zyny: bie­żące, archi­walne, wyco­fane i pro­jekty norm oraz mate­riały kon­fe­ren­cyjne.

Zawar­tość pocho­dzi z IEEE (Insti­tute of Elec­tri­cal and Elec­tro­nics Engi­ne­ers) i jej part­ne­rów wydaw­ni­czych.

Szko­le­nia i pomoce odno­śnie korzy­sta­nia z bazy znaj­dują się na stro­nie IEEE Xplore Resources and Help.

J

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Jour­nal Cita­tion Reports® jest kom­plek­so­wym i uni­kal­nym źró­dłem, które pozwala oce­nić i porów­nać cza­so­pisma przy uży­ciu danych cyto­wań zaczerp­nię­tych z około 21.000 cza­so­pism nauko­wych i tech­nicz­nych z całego świata. Jest to jedyne źró­dło danych o cyto­wal­no­ści cza­so­pism i obej­muje prak­tycz­nie wszyst­kie dzie­dziny nauki (254 kate­go­rie tema­tyczne). Jour­nal Cita­tion Reports może poka­zać w danej kate­go­rii:

 • naj­czę­ściej cyto­wane cza­so­pisma
 • cza­so­pisma z naj­więk­szym impact fac­to­rem
 • cza­so­pisma z pro­cen­tem tek­stów w otwar­tym dostę­pie.

Cyto­wa­nia arty­ku­łów są waż­nym wskaź­ni­kiem tego, jak czę­sto obecni naukowcy wyko­rzy­stują poszcze­gólne cza­so­pisma. Poprzez agre­ga­cję oraz zesta­wia­nie cyto­wań i liczby arty­ku­łów, JCR ofe­ruje uni­kalne spoj­rze­nie w zakre­sie oceny cza­so­pism i ich porów­ny­wa­nia.

K

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: fizyka, medycyna i biotechnologia, nauki przyrodnicze, technika

Jest to baza peł­no­tek­stowa, zawie­ra­jąca pod­ręcz­niki i książki udo­stęp­niane przez firmę Else­vier. Zawiera bazy mate­ria­łowe oraz wydaw­nic­twa tech­niczne i mate­riały kon­fe­ren­cyjne pocho­dzące od sto­wa­rzy­szeń nauko­wych i wydaw­ców z zakresu che­mii, nauk przy­rod­ni­czych, inży­nie­rii i nauk mate­ria­ło­wych. W bazie znaj­dują się infor­ma­cje o wła­ści­wo­ściach sto­pów metali i związ­ków che­micz­nych, kom­po­zy­tów, two­rzyw sztucz­nych, ropy naf­to­wej itp. W bazie Kno­vel można zna­leźć rów­nież narzę­dzia uła­twia­jące pełne wyko­rzy­sta­nie danych: inte­rak­tywne tabele, tabele z kre­ślarką wykre­sów, rów­nań, prze­licz­nik jed­no­stek, digi­ta­li­za­tor wykre­sów, itp. Baza jest podzie­lona na kolek­cje tema­tyczne.

L

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: prawo

Baza Lega­lis jest obszerną i kom­plek­sową bazą prawa pol­skiego, dającą dostęp do kom­pletu aktów ujed­no­li­co­nych. Wszyst­kie typy danych w wer­sji Lega­lis on-line aktu­ali­zo­wane są codzien­nie (dni robo­cze). Pełne tek­sty, z zacho­wa­niem wszyst­kich wer­sji cza­so­wych, umoż­li­wiają ich porów­ny­wa­nie w pro­sty i intu­icyjny spo­sób.

W bazie Lega­lis znaj­duje się kom­plet aktów źró­dło­wych od 1918 r. Są to:

 • Dzien­niki Ustaw i Moni­tory Pol­skie
 • Dzien­niki urzę­dowe UE L i C
 • Prawo miej­scowe
 • Dzien­niki urzę­dowe mini­sterstw i urzę­dów
 • Prawo kor­po­ra­cyjne
 • Pro­jekty ustaw

Uwaga – baza dostępna jest wyłącz­nie na kom­pu­te­rach służ­bo­wych Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: bibliotekoznawstwo

Library, Infor­ma­tion Science & Tech­no­logy Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abs­trakty ponad 560 klu­czo­wych cza­so­pism oraz wyse­lek­cjo­no­waną zawar­tość z ponad 175 cza­so­pism. Ponadto w bazie znaj­dują się dane biblio­gra­ficzne odno­śnie ksią­żek, rapor­tów i mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych. Tema­tyka bazy obej­muje biblio­te­ko­znaw­stwo, kla­sy­fi­ka­cję, kata­lo­go­wa­nie, biblio­me­trię, wyszu­ki­wa­nie infor­ma­cji online, zarzą­dza­nie infor­ma­cją i wiele innych tema­tów.

M

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: edukacja, ekonomia, medycyna i biotechnologia, nauki społeczne

Master File Pre­mier – wie­lo­dzie­dzi­nowa baza peł­no­tek­stowa prze­zna­czona w szcze­gól­no­ści dla biblio­tek publicz­nych. Zawiera ponad 1.700 cza­so­pism peł­no­tek­sto­wych o tema­tyce ogól­nej, spo­łecz­nej, ochrony zdro­wia, biznesu, edu­ka­cji i zagad­nień wie­lo­kul­tu­ro­wych, ponad 500 mono­gra­fii i infor­ma­to­rów peł­no­tek­sto­wych, 81.900 doku­men­tów źró­dło­wych oraz kolek­cję ponad 590.000 zdjęć, map i flag.

Pole­camy:

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: edukacja, ekonomia, medycyna i biotechnologia, nauki społeczne

Kolek­cja ksią­żek elek­tro­nicz­nych obej­mu­jąca sze­roki zakres tema­tów w uję­ciu ogól­nym, w tym: bio­gra­fie, histo­ria, kariera, goto­wa­nie, lite­ra­tura, gene­alo­gia, zdro­wie, rodzi­ciel­stwo, finanse oso­bi­ste, poli­tyka, archi­tek­tura, nauka, bie­żące wyda­rze­nia, zdro­wie spo­łeczne i emo­cjo­nalne, sport oraz podróże. Dostęp do publi­ka­cji jest zapew­niony w ramach licen­cji kra­jo­wej.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza abstraktowa
Tematyka: informatyka, matematyka

Spe­cja­li­styczna biblio­gra­ficzno-abs­trak­towa baza danych two­rzona przez The Ame­ri­can Mathe­ma­ti­cal Society, zawie­ra­jąca stresz­cze­nia i recen­zje publi­ka­cji z dzie­dziny mate­ma­tyki, infor­ma­tyki i sta­ty­styki. Baza zawiera infor­ma­cje o ponad 1,7 mln arty­ku­łów nauko­wych z ok. 2000 cza­so­pism nauko­wych. Baza posiada moduł „CITATIONS” pozwa­la­jący auto­rom publi­ku­ją­cym w okre­ślo­nych cza­so­pi­smach (wyka­za­nych jako Refe­rence List Jour­nals) na usta­le­nie liczby cyto­wań od roku 2000 (czę­ściowo od 1997) do chwili obec­nej.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
Tematyka: medycyna i biotechnologia, nauki przyrodnicze

MEDLINE – klu­czowa baza z zakresu medy­cyny wyda­wana przez Naro­dową Biblio­tekę Medy­cyny USA. Zawiera indeksy i abs­trakty arty­ku­łów z ponad 5.600 cza­so­pism z zakresu medy­cyny, pie­lę­gniar­stwa, sto­ma­to­lo­gii, wete­ry­na­rii, ochrony zdro­wia i nauk bio­me­dycz­nych. Około 900 cza­so­pism indek­so­wa­nych w MEDLINE jest dostęp­nych w peł­nym tek­ście w bazie Aca­de­mic Search Com­plete. W bazie są zawarte opisy biblio­gra­ficzne z Index Medi­cus, Inter­na­tio­nal Nur­sing Index, Index to Den­tal Lite­ra­ture, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz Heal­thSTAR®.

Polecamy:

N

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza faktograficzna
Tematyka: baza wielotematyczna

Nauka Pol­ska to naj­star­sza baza danych Ośrodka Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji – Pań­stwo­wego Insty­tutu Badaw­czego, pro­wa­dzona od 1990 roku, a od 1999 roku udo­stęp­niana bez­płat­nie w sieci inter­ne­to­wej. Zawiera infor­ma­cje o ludziach nauki, insty­tu­cjach nauko­wych, pra­cach badaw­czych, publi­ka­cjach oraz kon­fe­ren­cjach, tar­gach i wysta­wach.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

New­spa­per Source – ofe­ruje dostęp do ponad 200 peł­no­tek­sto­wych gazet ame­ry­kań­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych jak: The Chri­stian Science Moni­tor, USA Today, The Washing­ton Post, The Washing­ton Times, The Times (Lon­don), The Toronto Star, The Sun­day Times (Wlk. Bry­ta­nia), Buda­pest Sun, Slo­vak Spec­ta­tor, Irish Times, Japan Times i wielu innych. Baza zawiera rów­nież pełne tek­sty wyse­lek­cjo­no­wa­nych arty­ku­łów z 310 regio­nal­nych gazet ame­ry­kań­skich oraz trans­kryp­cje wia­do­mo­ści nada­wa­nych przez ame­ry­kań­skie kanały radiowe i tele­wi­zyjne: CBS News, CNN, CNN Inter­na­tio­nal, FOX News, NPR i inne.

O

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

To ogól­no­do­stępna baza danych stwo­rzona, aby pomóc naukow­com w loka­li­zo­wa­niu zarówno histo­rycz­nych, jak i współ­cze­snych roz­praw i tez. Utwo­rzona przy wspar­ciu Fun­da­cji HW Wil­sona i Con­gre­ga­tio­nal Library & Archi­ves w Bosto­nie, zawiera wcze­śniej wydane ame­ry­kań­skie roz­prawy dok­tor­skie EBSCO, a także zawiera dodat­kowe meta­dane roz­praw nade­słane przez wybrane uczel­nie i uni­wer­sy­tety z całego świata. Dostar­cza­jąc naukow­com cyta­tów z badań, ta baza danych będzie na­dal się powięk­szać dzięki regu­lar­nym aktu­ali­za­cjom i nowym part­ner­stwom z insty­tu­cjami przy­zna­ją­cymi stop­nie naukowe.

P

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Podla­ska Biblio­teka Cyfrowa jest pro­jek­tem reali­zo­wa­nym przez Kon­sor­cjum Biblio­tek Nau­ko­wych Mia­sta Bia­łe­go­stoku. Od 2007 koor­dy­na­to­rem pro­jektu jest Biblio­teka Uni­wer­sy­tecka im. Jerzego Gie­droy­cia w Bia­łym­stoku.

Zasób PBC składa się z nastę­pu­ją­cych kolek­cji:

 1. Dzie­dzic­two kul­tu­rowe – kolek­cja zawiera cyfrowe kopie naj­cen­niej­szych i naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych zabyt­ków piśmien­nic­twa pol­skiego.
 2. Kar­to­gra­fia – możemy tu zna­leźć mapy i atlasy Pol­ski oraz Kre­sów Wschod­nich głów­nie z okresu 20-lecia mię­dzy­wo­jen­nego oraz I wojny świa­to­wej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ziem pół­nocno-wschod­niej Pol­ski. Więk­szość sta­no­wią mapy topo­gra­ficzne wydane przez Woj­skowy Insty­tut Geogra­ficzny oraz mapy nie­miec­kie pocho­dzące z czasu II wojny świa­to­wej. W zbio­rze znaj­dują się rów­nież plany Bia­łe­go­stoku, Wilna, atlas Kró­le­stwa Pol­skiego z XIX-wieku oraz woje­wódz­twa pod­la­skiego z wieku XVIII.
 3. Kresy Wschod­nie Rze­czy­po­spo­li­tej – znaj­dują się tu doku­menty doty­czące ziem wschod­nich Rze­czy­po­spo­li­tej, które po II woj­nie świa­to­wej zna­la­zły się poza gra­ni­cami kraju. Kolek­cja składa się z ksią­żek i cza­so­pism.
 4. Regio­na­lia wraz z Doku­men­tami Życia Spo­łecz­nego – zawiera kopie doku­men­tów doty­czą­cych Podla­sia, ziemi Łom­żyń­skiej i Suwalsz­czy­zny znaj­du­ją­cych się w zbio­rach Insty­tu­cji two­rzą­cych Podla­ską Biblio­tekę Cyfrową.
 5. Nau­kowo-Dydak­tyczna – w skład kolek­cji wcho­dzą pod­ręcz­niki dla stu­den­tów, mono­gra­fie, skrypty i arty­kuły naukowe pra­cow­ni­ków bia­ło­stoc­kich uczelni nale­żą­cych do Kon­sor­cjum.
 6. Muzy­ka­lia – w skład kolek­cji wcho­dzą cyfrowe kopie nut.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza ksią­żek elek­tro­nicz­nych Pro­Qu­est Ebook Cen­tral firmy Pro­Qu­est zawie­ra­jąca ponad 400 tys. tytu­łów uni­ka­to­wych e-booków kolek­cji Science and Tech­no­logy, nie­do­stęp­nych w wer­sji tra­dy­cyj­nej w zbio­rach biblio­tecz­nych. Kolek­cja zawiera e-booki wydane od 1900 do 2022 roku, z czego ponad połowę sta­no­wią publi­ka­cje z lat 2010-2022. Baza umoż­li­wia wyszu­ki­wa­nie publi­ka­cji z róż­nych zagad­nień sze­roko rozu­mia­nej nauki i tech­niki, ale naj­licz­niej repre­zen­to­wane są:

 • mathe­ma­tics / gene­ral – 1820 tytu­łów
 • tech­no­logy & engi­ne­ering / mate­rials science / gene­ral – 1603 tytu­łów
 • science / envi­ron­men­tal science – 1286 tytu­łów
 • science / gene­ral – 1207 tytu­łów
 • tech­no­logy & engi­ne­ering / gene­ral – 1182 tytu­łów
 • com­pu­ters / gene­ral – 1137 tytu­łów
 • science / phy­sics / gene­ral – 1015 tytu­łów
R

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: ekonomia

Regio­nal Busi­ness News jest dodat­kiem do bazy Busi­ness Source i zawiera pełne tek­sty 100 regio­nal­nych publi­ka­cji ame­ry­kań­skich z zakresu biznesu.

Pole­camy:

S

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Scien­ce­Di­rect jest wio­dącą peł­no­tek­stową naukową bazą danych ofe­ru­jącą arty­kuły i roz­działy ksią­żek. Zakres tema­tyczny obej­muje nauki tech­niczne, mate­ma­tyczno – przy­rod­niczne, medy­cynę, che­mię, fizykę, eko­no­mię oraz wiele innych.

Licen­cja kra­jowa Else­vier obej­muje 1819 cza­so­pim, w tym 1638 cza­so­pism bie­żą­cych z rocz­ni­kami od 1995 oraz 181 cza­so­pism archi­wal­nych, patrz kata­log 2019 (XLSX, 142 KB). 1778 cza­so­pism pocho­dzi z 16 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych sta­no­wią­cych część Fre­edom Col­lec­tion (patrz dodat­kowy arkusz „pod­ko­lek­cje Fre­edom” w kata­logu 2019). Z pozo­sta­łych 7 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych pozo­sta­wiono w licen­cji 18 cza­so­pism o naj­wyż­szym indek­sie CiteScore. Ponadto licen­cja obej­muje wszyst­kie 19 cza­so­pism z grupy Cell (nowość w licen­cji kra­jo­wej od 2019 r.) oraz 4 cza­so­pisma z grupy Lan­cet. Z licen­cji zostało wyłą­czone 7 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych wybra­nych na pod­sta­wie sta­ty­styk wyko­rzy­sta­nia i kosz­tów. Pod­ko­lek­cje te zawie­rają łącz­nie 709 róż­nych tytu­łów cza­so­pism, z czego zacho­wano 18 tytu­łów, a dal­sze 471 tytu­łów należy jed­no­cze­śnie do innych pod­ko­lek­cji zacho­wa­nych w licen­cji. Na stro­nach wydawcy można zna­leźć dodat­kowe infor­ma­cje o innych cza­so­pi­smach Else­vier, w szcze­gól­no­ści dostęp­nych poza licen­cją na zasa­dzie Free Access lub Open Acess, oraz cza­so­pi­smach nie­na­le­żą­cych do Fre­edom Col­lec­tion i dostęp­nych tylko na zasa­dzie indy­wi­du­al­nych sub­skryp­cji.

Licen­cja kra­jowa Else­vier obej­muje także wybrane pakiety ksią­żek (XLSX, 492 KB) zaku­pione w latach 2015 i 2016: 1712 mono­gra­fii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolu­meny serii książ­ko­wych lub serii porad­ni­ko­wych (hand­bo­oks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na ser­we­rze wydawcy, a w przy­szło­ści zostaną zar­chi­wi­zo­wane na ser­we­rze w ICM z pra­wem bez­ter­mi­no­wego dostępu kra­jo­wego.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Sco­pus jest pro­du­ko­waną przez Else­vier inter­dy­scy­pli­narną bazą abs­trak­tów i cyto­wań z zakresu nauk mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­czych, tech­nicz­nych, medycz­nych i huma­ni­stycz­nych. Sco­pus obej­muje obec­nie ok. 23.000 recen­zo­wa­nych cza­so­pism (w tym 3600 Open Access), 145.000 ksią­żek, 562 serii książ­ko­wych, ok. 8 mln spra­woz­dań kon­fe­ren­cyj­nych. Baza zawiera ponad 67 milio­nów rekor­dów biblio­gra­ficz­nych, z któ­rych 40 milio­nów posiada cyto­wa­nia się­ga­jące roku 1996, 25 milio­nów rekor­dów paten­to­wych oraz indek­suje naukowe strony www. Ponad połowa cza­so­pism w bazie Sco­pus pocho­dzi spoza USA. Baza Sco­pus podaje także indeks Hir­scha, który od paździer­nika 2014 liczony jest w opar­ciu o publi­ka­cje od 1970 roku (wcze­śniej były uwzględ­niane publi­ka­cje od 1996 r.).

T

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: edukacja

Teacher Refe­rence Cen­ter zawiera indeksy i abs­trakty z ponad 280 perio­dy­ków. 96% cza­so­pism zawar­tych w bazie to tytuły recen­zo­wane naukowo. Tema­tyka bazy obej­muje m.in. sys­tem ocen, opisy naj­lep­szych prak­tyk, naj­now­sze bada­nia peda­go­giczne, opra­co­wy­wa­nie pro­gra­mów naucza­nia, edu­ka­cję pod­sta­wową, wyż­szą i usta­wiczną, instruk­taż, naucza­nie języ­ków, stan­dardy oceny umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia, admi­ni­stra­cję szkolną, naukę i tech­nikę oraz kształ­ce­nie nauczy­cieli.

Pole­camy:

U

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza faktograficzna
Tematyka: baza wielotematyczna

Urząd Paten­towy RP reali­zu­jąc swoje pod­sta­wowe zada­nia udo­stęp­nia:

 • E-wyszu­ki­warkę, która zwiera infor­ma­cje doty­czące zna­ków towa­ro­wych, wyna­laz­ków, paten­tów euro­pej­skich, dodat­ko­wych praw ochron­nych, wzo­rów użyt­ko­wych i prze­my­sło­wych, topo­gra­fii ukła­dów sca­lo­nych;
 • Wyszu­ki­warkę reje­strów UPRP;
 • wyszu­ki­warkę Mię­dzy­na­ro­dowe bazy danych.
W

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza bibliograficzno-abstraktowa
Tematyka: medycyna i biotechnologia, przemysł, technika

Plat­forma Web of Science (WoS) obej­muje różne bazy danych i pro­gramy naukowe pro­du­ko­wane przez firmę Cla­ri­vate Ana­ly­tics (daw­niej Thom­son Reu­ters). W ramach kra­jo­wej licen­cji aka­de­mic­kiej od 2010 udo­stęp­niane są nastę­pu­jące bazy i zakresy cza­sowe:

 • Science Cita­tion Index Expan­ded (SCIE) od 1945
 • Social Scien­ces Cita­tion Index (SSCI) od 1956
 • Art and Huma­ni­ties Cita­tion Index (AHCI) od 1975
 • Con­fe­rence Pro­ce­edings Cita­tion Index (CPCI) od 1990
 • Book Cita­tion Index (Books CI) od 2010
 • Emer­ging Sour­ces Cita­tion Index (ESCI) od 2005
 • Jour­nal Cita­tion Reports (JCR) od 1997
 • Essen­tial Science Indi­ca­tors

oraz bazy dodat­kowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano ina­czej): Bio­sis Cita­tion Index, Data Cita­tion Index, Dervent Inno­va­tion Index, Zoolo­gi­cal Records (od 1864), Medline (od 1950), Cur­rent Che­mi­cal Reac­tions (CCR), Index Che­mi­cus (IC), Cur­rent Con­tents Con­nect. Pełna kolek­cja baz jest udo­stęp­niana na plat­for­mie Web of Science na ser­we­rze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także prze­cho­wy­wane w ICM.

Listy cza­so­pism indek­so­wa­nych w bazach WoS są dostępne na stro­nie Master Jour­nal List, łącz­nie jest to ponad 24.000 tytu­łów aktyw­nych.). Rekordy w indek­sach cyto­wań zawie­rają stresz­cze­nia arty­ku­łów, pod­sta­wowe infor­ma­cje biblio­gra­ficzne oraz infor­ma­cje o cyto­wa­niach z cza­so­pism. Licen­cja kra­jowa obej­muje ponadto bazę Jour­nal Cita­tion Reports (JCR, dostęp od rocz­ni­ków od 2008 do naj­śwież­szego opu­bli­ko­wa­nego). JCR zawiera ocenę biblio­me­tryczną cyto­wal­no­ści cza­so­pism nauko­wych, oraz podaje wskaź­nik Impact Fac­tor.

Na plat­for­mie Web of Science dostępne są także, na zasa­dzie dodatku do licen­cji kra­jo­wej, baza Medline oraz narzę­dzia EndNote Web i Rese­ar­cher ID.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza Wiley Online Library zawiera arty­kuły cza­so­pism i tysiące e-ksią­żek (w tym ency­klo­pe­die) w pra­wie wszyst­kich tema­tach. Do mate­ria­łów nie­sub­skry­bo­wa­nych, można wyświe­tlić jedy­nie spis tre­ści i stresz­cze­nia roz­dzia­łów, ale nie pełny tekst. Tema­tyka bazy obej­muje: Biznes, Finanse i Zarzą­dza­nie, Che­mię, Infor­ma­tykę, Naukę o Ziemi, Edu­ka­cję, Inży­nie­rię, Prawo, Nauki medyczne, Mate­ma­tykę i Sta­ty­stykę, Fizykę, Psy­cho­lo­gię, Media i Nauki huma­ni­styczne.

Licen­cja kra­jowa obej­muje zbiór cza­so­pism Full Col­lec­tion 2021 (XLSX, 139 KB) (aktualizacja 23/03/2021). Dostępna kolek­cja zawiera 1383 tytu­ły z nauk ści­słych, huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych wraz z archi­wami od 1997 roku.

W maju 2016 licen­cja kra­jowa Wiley została roz­sze­rzona o 2450 ksią­żek elek­tro­nicz­nych wyda­nych w latach 2009 i 2015, patrz kata­log (XLSX, 1,2 MB).

Pole­camy: