E-zasoby

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej zapew­nia dostęp do naj­now­szych osią­gnięć nauki udo­stęp­nia­jąc tema­tyczne lub wie­lo­dzie­dzi­nowe ser­wisy cza­so­pism i ksią­żek elek­tro­nicz­nych. Są wśród nich zasoby licen­cjo­no­wane (bazy peł­no­tek­stowe, fak­to­gra­ficzne, biblio­gra­ficzno-abs­trak­towe lub indy­wi­du­alne tytuły cza­so­pism) oraz ogól­no­do­stępne kra­jowe i zagra­niczne bazy naukowe.

Użyt­kow­nikiem licen­cjo­no­wa­nych baz danych może być wyłącz­nie stu­dent lub pra­cow­nik Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej posia­da­jący aktywne konto w sys­temie biblio­tecznym.

Inne osoby zwią­zane nie­for­mal­nie z Uczel­nią np. pro­wa­dzące w PB dzia­łal­ność bez umowy o pracę mogą korzy­stać z baz wyłącz­nie po uzy­ska­niu zgody na zało­że­nie konta. W tym celu należy zło­żyć w Wypo­ży­czalni Ogól­nej PB lub w biblio­tece wydzia­ło­wej Wnio­sek o zało­że­nie konta w kom­pu­te­ro­wym sys­temie biblio­tecznym. Wzór wnio­sku dostępny na stro­nie Regu­la­miny i wnio­ski.

Dostęp zdalny

Upraw­nio­nym użyt­kow­ni­kom (pra­cow­ni­kom, stu­den­tom, dok­to­ran­tom i słu­cha­czom stu­diów pody­plo­mo­wych PB) umoż­li­wiamy korzy­sta­nie z baz danych „z domu”, czyli spoza sieci uczel­nia­nej PB przez sys­tem EZproxy. Użyt­kow­nik uzy­skuje dostęp do baz logu­jąc się danymi do konta biblio­tecz­nego, które są wery­fi­ko­wane przez sys­tem biblio­teczny ALEPH (aktywne konto czy­tel­ni­cze bez zobo­wią­zań finan­so­wych).

Zgod­nie z umo­wami licen­cyj­nymi, zabro­nione jest two­rze­nie lokal­nych archi­wów na pod­sta­wie udo­stęp­nio­nych baz danych, dru­ko­wa­nie oraz prze­gry­wa­nie na wła­sne kom­pu­tery całych nume­rów cza­so­pism, całych ksią­żek elek­tro­nicz­nych lub mate­ria­łów kon­fe­ren­cyj­nych. Liczba jed­no­ra­zowo pobie­ra­nych arty­ku­łów powinna odpo­wia­dać rze­czy­wi­stym potrze­bom wyni­ka­ją­cym z pracy nauko­wej lub naukowo-dydak­tycz­nej. Nadu­ży­cia w tym zakre­sie mogą powo­do­wać zablo­ko­wa­nie konta użyt­kow­nika korzy­sta­ją­cego z baz.