E-książki

Dostęp do e-ksią­żek jest moż­liwy poprzez Listę A-Z firmy EBSCO oraz wyszu­ki­warkę naukową.

Lista A-Z umoż­li­wia zna­le­zie­nie i dostęp do peł­no­tek­sto­wych źró­deł elek­tro­nicz­nych – ksią­żek i cza­so­pism sub­skry­bo­wa­nych przez PB oraz źró­deł typu Open Access. Użyt­kow­nicy mają moż­li­wość prze­szu­ki­wa­nia e-ksią­żek według autora, tytułu, numeru ISBN lub wydawcy (dostawcy bazy).

Wyszu­ki­warka naukowa umoż­li­wia prze­szu­ki­wa­nie w zakład­kach Wszyst­kie zasoby lub Zasoby elek­tro­niczne. Dostępna jest na stro­nie głów­nej Biblio­teki PB.

E-książki są udo­stęp­niane w ramach zaku­pio­nych lub ogól­no­do­stęp­nych baz peł­no­tek­sto­wych.

Pole­camy zwłasz­cza:

Rodzaj dostępu: wolny dostęp
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

DOAB jest to ser­wis, który reje­struje peł­no­tek­stowe książki naukowe, dostępne na zasa­dach Open Access. Na stro­nie, która zarzą­dzana jest przez OAPEN Foun­da­tion znaj­duje się wyszu­ki­warka, dzięki któ­rej użyt­kow­nicy mogą prze­szu­ki­wać kolek­cję według tytułu, kate­go­rii tema­tycz­nej i nazwy wydawcy. Każdy rekord zawiera pod­sta­wowe infor­ma­cje o danej pozy­cji, a także link do peł­nego tek­stu. Ser­wis jest stale aktu­ali­zo­wany o nowe tytuły i swoim zasię­giem obej­muje wszyst­kie dys­cy­pliny naukowe.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Kolek­cja zawiera duży wybór e-booków, repre­zen­tu­ją­cych sze­roki zakres przedmio­tów aka­de­mic­kich, w tym sztukę i huma­ni­stykę, biznes, lite­ra­turę, nauki spo­łeczne, nauki ści­słe i tech­no­lo­gię. Książki róż­nią się pod wzglę­dem poziomu odbior­ców, od pod­sta­wo­wych tek­stów wpro­wa­dza­ją­cych po mono­gra­fie naukowe. Tytuły pocho­dzą od wielu wydaw­ców, w tym Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Harvard Uni­ver­sity Press, MIT Press, Oxford Uni­ver­sity Press, Sage Publi­ca­tions, Sprin­ger i John Wiley & Sons. Do tej kolek­cji regu­lar­nie doda­wane są kolejne tytuły.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

To wyse­lek­cjo­no­wana kolek­cja, stwo­rzona we współ­pracy z wydaw­nic­twami uni­wer­sy­tec­kimi i wydaw­cami nauko­wymi OA, takimi jak Uni­ver­sity of Michi­gan Press, Tay­lor & Fran­cis i Tem­ple Uni­ver­sity Press. Ma cha­rak­ter mul­ti­dy­scy­pli­narny. Wszyst­kie tytuły zgro­ma­dzone w kolek­cji znaj­dują się w otwar­tym dostę­pie (OA), są także wolne od sys­temu zarzą­dza­nia pra­wami cyfro­wymi (DRM), co pozwala na ich swo­bodne pobie­ra­nie i udo­stęp­nia­nie przez użyt­kow­ni­ków.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: ekonomia, informatyka

ebo­ok­po­int BIBLIO (dawne NASBI) to inter­ne­towa wypo­ży­czal­nia ksią­żek elek­tro­nicz­nych (ebo­oki, audio­bo­oki) oraz kur­sów video. Wypo­ży­cza­nie e-ksią­żek działa na podob­nych zasa­dach jak w tra­dy­cyj­nej biblio­tece z tym, że z każ­dego tytułu może korzy­stać jed­no­cze­śnie 5 czy­tel­ni­ków.

Materiały dodatkowe:

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Ibuk Libra to pierw­sza w Pol­sce czy­tel­nia on-line pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich i ksią­żek nauko­wych w języku pol­skim, opu­bli­ko­wa­nych przez czo­ło­wych pol­skich wydaw­ców, m.in. PWN i WNT. Publi­ka­cje obej­mują nauki eko­no­miczne, huma­ni­styczne, mate­ma­tyczno-przy­rod­ni­cze, spo­łeczne oraz infor­ma­tykę, medy­cynę i prawo.

Materiały dodatkowe:

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: fizyka, medycyna i biotechnologia, nauki przyrodnicze, technika

Jest to baza peł­no­tek­stowa, zawie­ra­jąca pod­ręcz­niki i książki udo­stęp­niane przez firmę Else­vier. Zawiera bazy mate­ria­łowe oraz wydaw­nic­twa tech­niczne i mate­riały kon­fe­ren­cyjne pocho­dzące od sto­wa­rzy­szeń nauko­wych i wydaw­ców z zakresu che­mii, nauk przy­rod­ni­czych, inży­nie­rii i nauk mate­ria­ło­wych. W bazie znaj­dują się infor­ma­cje o wła­ści­wo­ściach sto­pów metali i związ­ków che­micz­nych, kom­po­zy­tów, two­rzyw sztucz­nych, ropy naf­to­wej itp. W bazie Kno­vel można zna­leźć rów­nież narzę­dzia uła­twia­jące pełne wyko­rzy­sta­nie danych: inte­rak­tywne tabele, tabele z kre­ślarką wykre­sów, rów­nań, prze­licz­nik jed­no­stek, digi­ta­li­za­tor wykre­sów, itp. Baza jest podzie­lona na kolek­cje tema­tyczne.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza ksią­żek elek­tro­nicz­nych Pro­Qu­est Ebook Cen­tral firmy Pro­Qu­est zawie­ra­jąca ponad 400 tys. tytu­łów uni­ka­to­wych e-booków kolek­cji Science and Tech­no­logy, nie­do­stęp­nych w wer­sji tra­dy­cyj­nej w zbio­rach biblio­tecz­nych. Kolek­cja zawiera e-booki wydane od 1900 do 2022 roku, z czego ponad połowę sta­no­wią publi­ka­cje z lat 2010-2022. Baza umoż­li­wia wyszu­ki­wa­nie publi­ka­cji z róż­nych zagad­nień sze­roko rozu­mia­nej nauki i tech­niki, ale naj­licz­niej repre­zen­to­wane są:

  • mathe­ma­tics / gene­ral – 1820 tytu­łów
  • tech­no­logy & engi­ne­ering / mate­rials science / gene­ral – 1603 tytu­łów
  • science / envi­ron­men­tal science – 1286 tytu­łów
  • science / gene­ral – 1207 tytu­łów
  • tech­no­logy & engi­ne­ering / gene­ral – 1182 tytu­łów
  • com­pu­ters / gene­ral – 1137 tytu­łów
  • science / phy­sics / gene­ral – 1015 tytu­łów

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Scien­ce­Di­rect jest wio­dącą peł­no­tek­stową naukową bazą danych ofe­ru­jącą arty­kuły i roz­działy ksią­żek. Zakres tema­tyczny obej­muje nauki tech­niczne, mate­ma­tyczno – przy­rod­niczne, medy­cynę, che­mię, fizykę, eko­no­mię oraz wiele innych.

Licen­cja kra­jowa Else­vier obej­muje 1819 cza­so­pim, w tym 1638 cza­so­pism bie­żą­cych z rocz­ni­kami od 1995 oraz 181 cza­so­pism archi­wal­nych, patrz kata­log 2019 (XLSX, 142 KB). 1778 cza­so­pism pocho­dzi z 16 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych sta­no­wią­cych część Fre­edom Col­lec­tion (patrz dodat­kowy arkusz „pod­ko­lek­cje Fre­edom” w kata­logu 2019). Z pozo­sta­łych 7 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych pozo­sta­wiono w licen­cji 18 cza­so­pism o naj­wyż­szym indek­sie CiteScore. Ponadto licen­cja obej­muje wszyst­kie 19 cza­so­pism z grupy Cell (nowość w licen­cji kra­jo­wej od 2019 r.) oraz 4 cza­so­pisma z grupy Lan­cet. Z licen­cji zostało wyłą­czone 7 pod­ko­lek­cji tema­tycz­nych wybra­nych na pod­sta­wie sta­ty­styk wyko­rzy­sta­nia i kosz­tów. Pod­ko­lek­cje te zawie­rają łącz­nie 709 róż­nych tytu­łów cza­so­pism, z czego zacho­wano 18 tytu­łów, a dal­sze 471 tytu­łów należy jed­no­cze­śnie do innych pod­ko­lek­cji zacho­wa­nych w licen­cji. Na stro­nach wydawcy można zna­leźć dodat­kowe infor­ma­cje o innych cza­so­pi­smach Else­vier, w szcze­gól­no­ści dostęp­nych poza licen­cją na zasa­dzie Free Access lub Open Acess, oraz cza­so­pi­smach nie­na­le­żą­cych do Fre­edom Col­lec­tion i dostęp­nych tylko na zasa­dzie indy­wi­du­al­nych sub­skryp­cji.

Licen­cja kra­jowa Else­vier obej­muje także wybrane pakiety ksią­żek (XLSX, 492 KB) zaku­pione w latach 2015 i 2016: 1712 mono­gra­fii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolu­meny serii książ­ko­wych lub serii porad­ni­ko­wych (hand­bo­oks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na ser­we­rze wydawcy, a w przy­szło­ści zostaną zar­chi­wi­zo­wane na ser­we­rze w ICM z pra­wem bez­ter­mi­no­wego dostępu kra­jo­wego.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Baza Wiley Online Library zawiera arty­kuły cza­so­pism i tysiące e-ksią­żek (w tym ency­klo­pe­die) w pra­wie wszyst­kich tema­tach. Do mate­ria­łów nie­sub­skry­bo­wa­nych, można wyświe­tlić jedy­nie spis tre­ści i stresz­cze­nia roz­dzia­łów, ale nie pełny tekst. Tema­tyka bazy obej­muje: Biznes, Finanse i Zarzą­dza­nie, Che­mię, Infor­ma­tykę, Naukę o Ziemi, Edu­ka­cję, Inży­nie­rię, Prawo, Nauki medyczne, Mate­ma­tykę i Sta­ty­stykę, Fizykę, Psy­cho­lo­gię, Media i Nauki huma­ni­styczne.

Licen­cja kra­jowa obej­muje zbiór cza­so­pism Full Col­lec­tion 2021 (XLSX, 139 KB) (aktualizacja 23/03/2021). Dostępna kolek­cja zawiera 1383 tytu­ły z nauk ści­słych, huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych wraz z archi­wami od 1997 roku.

W maju 2016 licen­cja kra­jowa Wiley została roz­sze­rzona o 2450 ksią­żek elek­tro­nicz­nych wyda­nych w latach 2009 i 2015, patrz kata­log (XLSX, 1,2 MB).

Pole­camy: