Dostępy testowe

 

Aktywne

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Status: aktywny

Termin: 21.05 – 15.10.2024

Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 200 000 książek elektronicznych oraz blisko 5 000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: biznes i ekonomię, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę,  pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki.

Bezpośredni dostęp do bazy jest możliwy w ramach sieci adresów IP instytucji.
Z komputerów prywatnych i urządzeń mobilnych dostęp można uzyskać przez platformę E-zasoby Biblioteki PB.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych.

Rodzaj dostępu: dostęp licencjonowany
Typ bazy: baza pełnotekstowa

Status: aktywny

Termin: 15.04 – 15.06.2024

Baza EBSCO eBook Subscription German Collection oferuje kolekcję 8 000 książek elektronicznych w języku niemieckim w modelu nielimitowanego dostępu. Kolekcja wspiera szeroką gamę przedmiotów akademickich z kluczowych obszarów studiów, w tym nauk humanistycznych, społecznych, biznesu i ekonomii, nauk ścisłych i technologii oraz literatury. Wśród wydawców znajdują się m.in. Verlag Barbara Budrich, Verlag Traugott Baut, Franz Steiner Verlag, Brill Academic Publishers.

Bezpośrednie logowanie do bazy jest możliwe w ramach sieci adresów IP instytucji.
Z komputerów prywatnych i urządzeń mobilnych dostęp można uzyskać przez platformę E-zasoby Biblioteki PB.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych.

 

 

Nieaktywne

Typ bazy: baza multidyscyplinarna
Tematyka: baza wielotematyczna

Dostęp: w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przez platformę EBSCOhost

Status: nieaktywny

Termin: 01.03 – 30.04.2022

Baza DACH Infor­ma­tion zawiera uni­kalny zbiór nie­miec­ko­ję­zycz­nych peł­no­tek­sto­wych cza­so­pism nauko­wych, maga­zy­nów i publi­ka­cji bran­żo­wych. Dzięki mul­ti­dy­scy­pli­nar­nemu zakre­sowi baza ofe­ruje bogate, wyso­kiej jako­ści peł­no­tek­stowe zasoby, które wspie­rają bada­nia w sze­ro­kim zakre­sie tema­tów, od sztuki i nauk huma­ni­stycz­nych po medy­cynę i nauki ści­słe. Tema­tyka bazy obej­muje takie zagad­nie­nia jak sztuka, biznes, komu­ni­ka­cja, edu­ka­cja, prawo nie­miec­kie, histo­ria, nauki huma­ni­styczne, lin­gwi­styka, zarzą­dza­nie, mar­ke­ting, mate­ma­tyka, pie­lę­gniar­stwo, psy­cho­lo­gia, nauki spo­łeczne i praca socjalna, nauki ści­słe, i wiele wię­cej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych  i testo­wa­nia bazy.

Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: nauki przyrodnicze, nauki społeczne, technika

Status: nieaktywny

Termin: 15.04 – 30.04.2024

De Gruyter to renomowane wydawnictwo akademickie, które oferuje szeroki wybór ebooków z różnych dziedzin nauki. Możesz znaleźć tam książki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz technicznych. Ich kolekcja obejmuje zarówno tytuły popularne, jak i te bardziej specjalistyczne, dostosowane do potrzeb studentów, pracowników naukowych i profesjonalistów.

Bezpośrednie logowanie do bazy jest możliwe w ramach sieci adresów IP instytucji.
Z komputerów prywatnych i urządzeń mobilnych dostęp można uzyskać przez platformę E-zasoby Biblioteki PB.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych.

Status: nieaktywny

Termin: 01.11 – 30.11.2023

Wydawnictwo De Gruyter, jako niezależny wydawca akademicki, publikuje rocznie ponad 1500 książek i 16 000 artykułów w czasopismach z 30 dziedzin tematycznych, w tym ponad 200 książek i 5000 artykułów w otwartym dostępie. Oferuje także około 80 baz danych i źródeł on-line, obejmujących szerokie spektrum dyscyplin.

Uwaga: bezpośredni dostęp do bazy możliwy jest tylko w ramach sieci adresów IP instytucji. Z komputerów domowych i urządzeń mobilnych dostęp umożliwia platforma E-zasoby Biblioteki PB.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania dostępu.

Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: energia i energetyka

Dostęp: w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przez platformę EBSCOhost

Status: nieaktywny

Termin: 17.10 – 16.12.2022

Energy & Power Source to wiodąca pełnotekstowa baza danych treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do najlepszych czasopism i magazynów poświęconych zagadnieniom związanym z ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, węglem, energetyką jądrową i energią odnawialną. Zawartość bazy obejmuje ponad 380 pełnotekstowych czasopism, informację bibliograficzną dla ponad 900 publikacji. Dzięki Energy & Power Source użytkownicy mają dostęp do ważnych informacji z wielu wiodących w branży czasopism naukowych, magazynów, książek, monografii, publikacji branżowych i innych cennych źródeł. Baza zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji — w tym pełnego tekstu z obrazami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testo­wa­nia bazy.

Typ bazy: baza bibliograficzna, baza pełnotekstowa

Status: nieaktywny

Termin: 09.10 – 10.12.2023

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,6 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 amerykańskich i międzynarodowych czasopism. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 200 monografii i ponad 1.300 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska.

Uwaga: bezpośredni dostęp do bazy możliwy jest tylko w ramach sieci adresów IP instytucji. Z komputerów domowych i urządzeń mobilnych dostęp umożliwia platforma E-zasoby Biblioteki PB.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania bazy.

Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: medycyna i biotechnologia

Dostęp: w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych, tak jak pozostałe bazy EBSCO

Status: nieaktywny

Termin: 20.03 – 20.05.2023

MEDLINE Ulti­mate to naj­ob­szer­niej­sza dostępna baza peł­no­tek­sto­wych cza­so­pism biomedycz­nych i medycz­nych. Zapew­nia dostęp do peł­nych tek­stów ponad 2,800 cza­so­pism indek­so­wa­nych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne cza­so­pi­sma peł­no­tek­stowe non-open access. MEDLINE®Ul­ti­mate jest auto­ry­ta­tyw­nym narzę­dziem badaw­czym w zakre­sie lite­ra­tury medycz­nej i zapew­nia dostęp do infor­ma­cji medycz­nych z zakresu medy­cyny ogól­nej, ochrony zdro­wia, far­ma­ko­lo­gii, neu­ro­lo­gii, bio­lo­gii mole­ku­lar­nej, gene­tyki, geno­miki, histo­lo­gii, mikro­bio­lo­gii i wielu innych dzie­dzin nauk medycz­nych. W bazie wyko­rzy­sty­wany jest tezau­rus medyczny MeSH (Medi­cal Subject Headings).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testo­wa­nia bazy.

Typ bazy: baza audiowizualna
Tematyka: architektura, urbanistyka, sztuka

Dostęp: w ramach sieci adresów IP instytucji

Status: nieaktywny

Termin: 04.04 – 03.06.2022

W przypadku bazy OnArchitecture dostęp jest realizowany w inny sposób, niż do pozostałych baz EBSCO. Z tego względu połączenie jest możliwe tylko z adresów IP kampusu Politechniki Białostockiej poprzez link bezpośredni, a nie zasoby zdalne.

OnAr­chi­tec­ture to uni­kalna kolek­cja fil­mów stwo­rzo­nych, aby wspie­rać edu­ka­cję na stu­diach archi­tek­to­nicz­nych, pro­jek­to­wych oraz pokrew­nych zwią­za­nych ze wzor­nic­twem, urba­ni­styką i sztuką. Baza obej­muje:

  • wywiady z wybit­nymi archi­tek­tami z całego świata,
  • audio­wi­zu­alne zapisy budyn­ków i insta­la­cji archi­tek­to­nicz­nych,
  • dane bio­gra­ficzne archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów przed­sta­wia­nych prac.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania bazy.

Typ bazy: baza faktograficzna
Tematyka: ekonomia

Dostęp: poprzez link bezpośredni

Status: nieaktywny

Termin: 14.11 – 13.12.2022

Sta­ti­sta to plat­forma, która gro­ma­dzi infor­ma­cje i dane ryn­kowe na temat eko­no­mii, potrzeb kon­su­menc­kich, badań opi­nii publicz­nej oraz tren­dów demo­gra­ficz­nych. Zawiera ponad 1 mln sta­ty­styk, pro­gnoz dla prze­mysłu, akt, rapor­tów, info­gra­fik i badań z około 80 tys. zagad­nień pocho­dzą­cych z ponad 22,5 tysiąca źró­deł. Oprócz danych licz­bo­wych na por­talu znaj­dziemy także raporty i stu­dia ana­li­tyczne.
Wszyst­kie infor­ma­cje są podzie­lone na 20 kate­go­rii tj.: rol­nic­two, prze­mysł che­miczny i prze­twór­stwo, budow­nic­two, dobra kon­sump­cyjne szyb­kiego zakupu (ang. Fast Moving Con­su­mer Goods – FMCG), e-sprze­daż, ener­gia i śro­do­wi­sko, finanse oraz ubez­pie­cze­nia i nie­ru­cho­mo­ści, zdro­wie i far­ma­cja, dane mię­dzy­na­ro­dowe, inter­net, życie, media i reklama, prze­mysł ciężki i elek­tro­niczny, han­del, usługi, spo­łe­czeń­stwo, sport i roz­rywka, tech­nika i tele­ko­mu­ni­ka­cja, trans­port i logi­styka, podróże i tury­styka oraz hote­lar­stwo.
 
Bogate opcje fil­tro­wa­nia wyni­ków uła­twiają prze­szu­ki­wa­nie baz. Sta­ty­styki można prze­glą­dać pod kątem pro­duktu (typu prze­my­słu­/dzia­łal­no­ści), tema­tów (np. nazw firm czy wybra­nych pro­duk­tów), kraju (26 kra­jów, w tym Pol­ska). Znaj­dziemy też sek­cję „digi­tal mar­kets”, gdzie umiesz­czone są wszyst­kie dane odno­szące się do tech­no­lo­gii, mediów i świata cyfro­wego.
Dane można wyeks­por­to­wać do naj­po­pu­lar­niej­szych for­ma­tów typu .png, .xls czy . ppt. Są one opa­trzone dokład­nym opi­sem i bez­po­śred­nim lin­kiem do źró­dła.

 
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania bazy.

Typ bazy: baza pełnotekstowa
Tematyka: baza wielotematyczna

Status: nieaktywny

Termin: 25.09 – 25.12.2023

Tay­lor & Fran­cis eBo­oks to plat­forma zawie­ra­jąca e-booki z zakresu nauk ści­słych, tech­no­lo­gii, inży­nie­rii, medy­cyny, nauk huma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych. Zawiera panel dash­bo­ard admi­ni­stra­tora, który zapew­nia szybki dostęp m.in. do rapor­tów MARC i KBART oraz sta­ty­styk wyko­rzy­sta­nia. Plat­forma daje użyt­kow­ni­kom moż­li­wość prze­szu­ki­wa­nia zarówno całych ebo­oków, jak i wybra­nych roz­dzia­łów, fil­tro­wa­nia wyni­ków według tema­tyki, daty i roku publi­ka­cji, zało­że­nia wła­snego pro­filu oraz two­rze­nia cyta­tów w for­ma­cie APA.

Materiały dodatkowe:

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udostępniania zasobów elektronicznych i testowania bazy.