E-czasopisma

Dostęp do e-cza­so­pism jest moż­liwy poprzez Listę A-Z firmy EBSCO oraz wyszu­ki­warkę naukową.

Lista A-Z umoż­li­wia zna­le­zie­nie i dostęp do peł­no­tek­sto­wych źró­deł elek­tro­nicz­nych – ksią­żek i cza­so­pism sub­skry­bo­wa­nych przez PB oraz źró­deł typu Open Access. Użyt­kow­nicy mają moż­li­wość prze­szu­ki­wa­nia e-ksią­żek i e-cza­so­pism według tytułu, numeru ISSN, wydawcy lub tematu. Zawar­tość bazy podzie­lona jest rów­nież wg dostaw­ców baz danych i kolek­cji tema­tycz­nych.

Wyszu­ki­warka naukowa umoż­li­wia prze­szu­ki­wa­nie w zakład­kach Wszyst­kie zasoby lub Zasoby elek­tro­niczne. Dostępna jest na stro­nie głów­nej Biblio­teki PB.

Gros cza­so­pism elek­tro­nicz­nych jest udo­stęp­nia­nych w ramach zaku­pio­nych lub ogól­no­do­stęp­nych baz peł­no­tek­sto­wych, ale nie­które tytuły są kupo­wane indy­wi­du­al­nie. Są to, m. in: