Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Data publikacji serwisu internetowego: 2015-09-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Może się zdarzyć, że na niektórych podstronach nagłówki są użyte niehierarchicznie. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
 • Ze względu na dużą liczbę podstron www, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
 • Może się zdarzyć, że formularze nie są w pełni dostępne cyfrowo. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonego elementu.
 • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
 • Niektóre elementy strony mogą mieć zbyt mały kontrast.
 • Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
 • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) na stronie.
 • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może się zdarzyć, że w archiwalnych wpisach z kategorii: Aktualności, Kalendarium, nagłówki są użyte niehierarchicznie.
 • Może się zdarzyć, że w archiwalnych galeriach zdjęć teksty alternatywne dla fotografii powtarzają się.
 • Dane teleadresowe Biblioteki Politechniki Białostockiej oraz jej poszczególnych oddziałów są dostępne w formie tekstowej na stronie www Kontakt.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.