Karta obiegowa

Karty obiegowe rozliczane są w Wypożyczalni Ogólnej. Przy podpisywaniu karty obiegowej czytelnicy powinni przedłożyć legitymację studencką lub okazać aktualny dokument tożsamości. Rozliczając się student/ka uzyska wpis, jeśli nie będzie miał/a żadnych zobowiązań finansowych wobec biblioteki i niezwróconych książek na koncie bibliotecznym.
W przypadku, gdy student/ka studiuje na dwóch kierunkach i rozlicza się tylko z jednego kierunku powinien/na przedłożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu, że nadal będzie studiował/a. Na tej podstawie otrzyma wpis do karty obiegowej.