Skanery

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej umoż­li­wia pra­cow­ni­kom i stu­den­tom uczelni bez­płatne wyko­ny­wa­nie ska­nów mate­ria­łów biblio­tecz­nych na nowo­cze­snych urzą­dze­niach ska­nu­ją­cych: Book2Net Kiosk, Zeut­schel Zeta, Plu­stek Opti­cBook A300 oraz Plu­stek Opti­cBook 3800. 

Wyko­nane repro­duk­cje mogą być prze­zna­czone jedy­nie do dozwo­lo­nego użytku wła­snego, zgod­nie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).

Ska­nery dostępne dla czy­telników:

  • Poziom P1 – „Duża” Czy­telnia Ksią­żek – skaner Book2Net Kiosk
  • Poziom P1 – „Mała” Czy­telnia Ksią­żek – skaner Zeutschel Zeta oraz  Plustek OpticBook 3800
  • Poziom P0 – Plustek OpticBook A300, Avision FB6280E, skaner Zeutschel Zeta (za Czy­telnią Cza­so­pism i Zbio­rów Spe­cjal­nych, przed pokojem pracy)
  • Biblio­teka Wydziału Inży­nie­rii Zarzą­dza­nia – skaner Zeutschel Zeta

1. Ska­ner Book2Net Kiosk

Ska­ner Book2Net Kiosk potrafi prze­chwy­ty­wać obraz całej strony cza­so­pisma, książki, opra­wio­nych wolu­me­nów itp. w 0,3 sekundy i potrze­buje jedy­nie 1,9 sekundy by roz­po­cząć kolejny cykl ska­no­wa­nia. Posiada bar­dzo pro­sty i intu­icyjny inter­fejs: do wyko­na­nia skanu wystar­czy wci­śnię­cie jed­nego przy­ci­sku. Zbędne skany mogą zostać natych­miast usu­nięte bez potrzeby ich zapisu. Doty­kowy ekran, w który wypo­sa­żone jest urzą­dze­nie, pozwala użyt­kow­ni­kowi zoba­czyć szcze­góły zeska­no­wanej strony w powięk­sze­niu. Kolo­rowe obrazy są auto­ma­tycz­nie zapi­sy­wane w pamięci USB w wybra­nym for­ma­cie.

  • Czas cyklu (wraz z obróbką poje­dyn­czego skanu): 3,3 s
  • Powierzch­nia ska­no­wa­nia: 457 mm x 610 mm (> A2), książki z grzbie­tem do 12 cm
  • For­maty wyj­ściowe: TIFF, PDF, JPEG, JPEG2000

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi skanera:

2. Ska­ner Zeut­schel Zeta

Zeut­schel Zeta jest wie­lo­funk­cyj­nym urzą­dze­niem umoż­li­wia­ją­cym ska­no­wa­nie ksią­żek, cza­so­pism, gazet i innych doku­men­tów do for­matu A3 w bar­dzo wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Ska­ner posiada rów­nież wbu­do­wane opro­gra­mo­wa­nie, które auto­ma­tycz­nie kory­guje krzy­wi­znę książki, a nawet usuwa w obrę­bie skanu obce obiekty np. koniuszki pal­ców, któ­rymi były przy­trzy­my­wane ska­no­wane strony. Urzą­dze­nie posiada bar­dzo intu­icyjny inter­fejs i jest pro­ste w obsłu­dze.

  • Czas cyklu (wraz z obróbką poje­dyn­czego skanu): 3 s
  • Powierzch­nia ska­no­wa­nia: max. 480 x 360 mm, książki z grzbie­tem do 10 cm
  • For­maty wyj­ściowe: TIFF nie­skom­pre­so­wany, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF wie­lo­stro­ni­cowy, PDF, BNMP, PCS, PNG

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi skanera:

3. Plu­stek Opti­cBook A300

Plustek Opti­cBook A300 to bar­dzo zaawan­so­wany ska­ner A3 o mak­sy­mal­nej roz­dziel­czo­ści 600 dpi, który pozwala na bez­pieczne ska­no­wa­nie dużych ksią­żek bez ryzyka ich uszko­dze­nia.

Ska­no­wa­nie strony w roz­dziel­czo­ści 300 dpi zaj­muje zale­d­wie 2,4 sekundy a dzięki naj­now­szym tech­no­lo­giom obraz jest nie­zwy­kle ostry i może być zapi­sany w jed­nym z wielu popu­lar­nych for­ma­tów cyfro­wych. Uni­kalne roz­wią­za­nie firmy Plu­stek – nie­zwy­kle wąska kra­wędź ska­no­wa­nia pozwala uzy­ski­wać ide­alne odwzo­ro­wa­nie stron bez efektu zsza­rze­nia i defor­ma­cji linii grzbietu.

  • Powierzch­nia ska­no­wa­nia: 305 mm x 432 mm
  • Opro­gra­mo­wa­nie: I. R. I. S Readi­ris Pro 10 CE | Plu­stek Book Pavi­lion | NewSoft Pre­sto! Ima­ge­Fo­lio 4.5
  • For­maty wyj­ściowe: PDF, JPEG, TIFF

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego z obsługi skanera:

4. Plu­stek Opti­cBook 3800

Opti­cBook 3800 to dosko­nały ska­ner ksią­żek i grub­szych doku­men­tów. Dzięki dopa­so­wa­nej kon­struk­cji i mecha­nice urzą­dze­nie nadaje się opty­mal­nie do ska­no­wa­nia „bez kra­wę­dzi”. Opa­ten­to­wana przez firmę Plu­stek tech­no­lo­gia SEETM (Sha­dow Eli­mi­na­tion Ele­ment), zasto­so­wana w Opti­cBook 3800, pozwala na eli­mi­na­cję prze­szka­dza­ją­cych cieni na kra­wę­dziach i zapo­biega znie­kształ­ce­niom wier­szy tek­stu.

  • Powierzch­nia ska­no­wa­nia: 216 mm x 297 mm
  • Opro­gra­mo­wa­nie: ABBYY Fine­Re­ader | Plu­stek Book Pavi­lion | NewSoft Pre­sto! Ima­ge­Fo­lio 4.5 | Plu­stek DICap­ture
  • For­maty wyj­ściowe: PDF, JPEG, TIFF

5. Avision FB6280E

Ska­ner Avi­sion FB6280E ide­al­nie spraw­dza się w ska­no­wa­niu ksią­żek dzięki zasto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nego roz­wią­za­nia uko­śnej kra­wę­dzi przed­niej. Taki spo­sób uło­że­nia księgi na ska­ne­rze eli­mi­nuje wystę­po­wa­nie cieni w pobliżu grzbietu. Efekt zakrzy­wio­nego tek­stu bli­sko środka książki także został wyeli­mi­no­wany, gdyż strony książki można pła­sko uło­żyć na ska­ne­rze. Nigdy wię­cej nie trzeba będzie doci­skać książki do ska­nera co powo­do­wać mogło znie­kształ­ce­nia zeska­no­wa­nego obrazu lub mogło nisz­czyć książki.

  • Powierzch­nia ska­no­wa­nia: 305 mm x 432 mm
  • Opro­gra­mo­wa­nie: AVScan 5.0 | Avision Button Manage PaperPort 11
  • For­maty wyj­ściowe: M-PDF, PDF, JPEG