Komputery i Internet

Stanowiska komputerowe w Bibliotece Głównej PB

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej ofe­ruje swoim użyt­kow­ni­kom dostęp do Inter­netu i moż­li­wość korzy­sta­nia ze spe­cja­li­stycz­nego opro­gra­mo­wa­nia z:

 • 12 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w Czy­telni Elek­tro­nicz­nej na P0 (par­te­rze);
 • 12 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w „Dużej” Czy­telni Ksią­żek na P1.
 • 11 sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych w „Małej” Czy­telni Ksią­żek na P1.

Korzystanie z Internetu na komputerach bibliotecznych wymaga autoryzacji!

Mimo to w każdej z naszych Czytelni jest jeden komputer, na którym bez dodatkowej autoryzacji można uzyskać dostęp do serwisów:

Są to komputery przy stanowisku 1 w „Dużej” i „Małej” Czy­telni Ksią­żek na P1 oraz przy stanowisku 3 w Czy­telni Elek­tro­nicz­nej na P0 (par­te­rze).

Korzystanie z internetu – instrukcja logowania

1. Po zalogowaniu się do systemu operacyjnego, po chwili, na środku ekranu powinno pojawić się okno logowania. Wpisujemy tu login i hasło do konta eduroam.
Print screen okna logowania
2. Jeżeli okno logowania nie wyświetliło się, należy w prawym dolnym roku monitora kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Obrazek z ikoną braku połączenia z siecią w systemie Widnows 10 i wybrać opcję „Rozwiąż problemy”, a następnie poczekać na pojawienie się okna logowania.
Print screen okna systemowego w windows dotyczącego rozwiązywania problemów z siecią

3. Dane dostępu do sieci eduroam dla każdego studenta są widoczne po zalogowaniu się do systemu USOSweb w zakładce „MÓJ USOSWEB”.
Print screen ekranu z systemem USOSweb

4. Aby zakończyć sesję dostępu do Internetu komputer należy wyłączyć. Wylogowanie nie powoduje zamknięcia sesji!

Stanowiska komputerowe w bibliotekach wydziałowych PB

Biblioteka Wydziału Architektury:

 • 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 • 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego

 1. Ze sprzętu kom­pu­te­ro­wego mogą korzy­stać wszy­scy użyt­kow­nicy Biblio­teki.
 2. Sprzęt kom­pu­te­rowy może być wyko­rzy­sty­wany wyłącz­nie do celów nauko­wych i edu­ka­cyj­nych. W przy­padku stwier­dze­nia naru­sze­nia obo­wią­zu­ją­cych zasad, pra­cow­nik Biblio­teki lub admi­ni­stra­tor sieci ma prawo do natych­mia­sto­wego prze­rwa­nia sesji użyt­kow­nika.
 3. Zabra­nia się doko­ny­wa­nia jakich­kol­wiek zmian w ist­nie­ją­cym opro­gra­mo­wa­niu i kon­fi­gu­ra­cji sprzę­to­wej urzą­dzeń.
 4. Zabra­nia się korzy­sta­nia z kom­pu­te­rów w celach zarob­ko­wych, wyko­ny­wa­nia wszel­kich czyn­no­ści naru­sza­ją­cych prawa autor­skie twór­ców lub dys­try­bu­to­rów opro­gra­mo­wa­nia i danych.
 5. Rezul­taty wyszu­ki­wa­nia można kopio­wać na wła­sne nośniki elek­tro­niczne. Zaleca się wcze­śniej­sze spraw­dze­nie nośnika pro­gra­mem anty­wi­ru­so­wym.
 6. Po zakoń­cze­niu pracy z kom­pu­te­rem należy usu­nąć pliki zapi­sane w cza­sie sesji, a w przy­padku korzy­sta­nia z Inter­netu należy wylo­go­wać się z sieci edu­roam.
 7. W przy­padku umyśl­nego uszko­dze­nia sprzętu użyt­kow­nik ponosi odpo­wie­dzial­ność mate­rialną za straty lub koszt naprawy.

Internet bezprzewodowy Logo eduroam

Celem usługi eduroam jest udostępnienie użytkownikom środowiska naukowego łatwego i bezpiecznego połączenia z siecią komputerową. Z usługi może skorzystać każdy pracownik i student Politechniki Białostockiej posiadający uczelniane konto pocztowe w domenie @pb.edu.pl lub @student.pb.edu.pl. Aby uzyskać studenckie konto pocztowe należy kontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatycznym PB.

Dostęp do sieci eduroam wymaga urządzenia zgodnego ze standardem standardem IEEE 802.1x kontroli dostępu do sieci przewodowych i bezprzewodowych