Opłaty

Zgod­nie z Regu­la­mi­nem korzy­sta­nia z zaso­bów sys­temu biblio­teczno-infor­ma­cyj­nego Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej każdy użyt­kow­nik zobo­wią­zany jest do ter­mi­no­wego zwrotu ksią­żek. Prze­kro­cze­nie ter­minu zwrotu jest pod­stawą do pobra­nia opłaty w wyso­ko­ści:

  • 0,20 zł za każdy roz­po­częty 24-godzinny okres roz­li­cze­niowy (mak­sy­mal­nie 20 zł) za każdy egzem­plarz wypo­ży­czony z maga­zynu lub z biblio­teki wydzia­ło­wej na okres 1 roku lub 2 mie­sięcy;
  • 3 zł za każdy roz­po­częty 24-godzinny okres roz­li­cze­niowy (mak­sy­mal­nie 30 zł) za każdy egzem­plarz wypo­ży­czony z Czy­telni Ksią­żek lub biblio­teki wydzia­ło­wej na okres 7 dni;
  • 0,50 zł za każdą roz­po­czętą godzinę po wyzna­czo­nym ter­mi­nie zwrotu (mak­sy­mal­nie 30 zł) za każdy egzem­plarz wypo­ży­czony z Czy­telni Ksią­żek lub biblio­teki wydzia­ło­wej na 3 godziny lub na czas zamknię­cia Biblio­teki.

Po nali­cze­niu opłaty, konto użyt­kow­nika jest zablo­ko­wane i nie ma moż­li­wo­ści wypo­ży­cza­nia, korzy­sta­nia z pokoi pracy, a także roz­li­cze­nia karty obie­go­wej.
Wpłaty za nie­ter­mi­nowy zwrot należy uiścić w Wypo­ży­czalni Ogól­nej. Alter­na­tyw­nie można doko­nać prze­lewu na konto Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

z dopi­skiem ”Opłata za nie­ter­mi­nowy zwro­t/za­gu­bie­nie mate­ria­łów biblio­tecz­nych, imię i nazwi­sko czy­tel­nika”.

Pełna treść załącz­nika nr 1 okre­śla­jąca cen­nik opłat dostępna w zakładce Regu­la­miny i wnio­ski.