Pokoje pracy

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej udo­stęp­nia swoim użyt­kow­ni­kom:

  • 1 pokój pracy zespo­ło­wej (4-oso­bowy) na Pozio­mie P0 (par­ter),
  • 4 pokoje pracy zespo­ło­wej (5-oso­bowe) na Pozio­mie P1 (pierw­sze pię­tro)
  • 3 pokoje pracy zespo­ło­wej (10-oso­bowe) na Pozio­mach P1 i P2 (pierw­szym i dru­gim pię­trze),
  • 12 pokoi pracy indy­wi­du­al­nej Pozio­mie P2 (dru­gie pię­tro).

Wszyst­kie pomiesz­cze­nia posia­dają gniazdka elek­tryczne, umoż­li­wia­jące podłą­cze­nie wła­snego sprzętu kom­pu­te­ro­wego.

Pokoje pracy zespo­ło­wej wypo­sa­żone są w tablice sucho­ście­ralne.

Rezer­wa­cja pokoi pracy doko­ny­wana jest tylko online za pomocą elek­tro­nicz­nego sys­temu rezer­wa­cji.

Szcze­gó­łowe zasady korzy­sta­nia z pokoi pracy indy­wi­du­al­nej i zespo­ło­wej okre­śla Regu­la­min korzy­sta­nia z zaso­bów sys­temu biblio­teczno-infor­ma­cyj­nego Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej dostępny na stronie Regulaminy i wnioski.