Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kon­takt:

Głów­nymi zada­niami Wypo­ży­czalni Mię­dzy­bi­blio­tecz­nej są:

 • dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom mate­ria­łów biblio­tecz­nych, któ­rych nie posiada Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej, i któ­rych nie ma w zbio­rach innych biblio­tek na tere­nie Bia­łe­go­stoku,
 • udo­stęp­nia­nie wła­snych zbio­rów biblio­tecz­nych innym biblio­tekom kra­jo­wym i zagra­nicz­nym.

Prawo do korzy­sta­nia z usług Wypo­ży­czalni Mię­dzy­bi­blio­tecz­nej mają:

 • osoby posia­da­jące aktywne konto biblio­teczne, z wyłą­cze­niem osób spoza Uczelni,
 • biblio­teki kra­jowe i zagra­niczne po wypeł­nie­niu dekla­ra­cji, któ­rej wzór sta­nowi załącz­nik dostępny na stro­nie Regu­la­miny i wnio­ski.

Skła­da­nie zamó­wień

Wypo­ży­czalnia Mię­dzy­bi­blio­teczna przyj­muje zamó­wie­nia zło­żone:

Czas ocze­ki­wa­nia na zamó­wione mate­riały biblio­teczne

Zależy od biblio­teki reali­zu­ją­cej zamó­wie­nie oraz od rodzaju zamó­wio­nego mate­riału biblio­tecz­nego: w przy­padku spro­wa­dze­nia kopii od 2 dni do 1 tygo­dnia, zaś w przy­padku mate­ria­łów spro­wa­dza­nych w ory­gi­nale od 1 tygo­dnia do 2 tygo­dni.

Udo­stęp­nia­nie zamó­wio­nych mate­ria­łów

Po otrzy­ma­niu zamó­wio­nych mate­ria­łów (lub odpo­wie­dzi odmow­nej) Biblio­teka zawia­da­mia tele­fo­nicz­nie lub mailowo osobę zama­wia­jącą.

Udo­stęp­nia­nie zamó­wio­nych mate­ria­łów uza­leż­nione jest od formy dostar­cze­nia ich przez biblio­tekę reali­zu­jącą zamó­wie­nie:

 • mate­riały spro­wa­dzone z innych biblio­tek w ory­gi­nale – udo­stęp­niane są wyłącz­nie na miej­scu w Czy­telni Cza­so­pism i Zbio­rów Spe­cjal­nych na okres wyzna­czony przez biblio­tekę wypo­ży­cza­jącą;
 • kse­ro­ko­pie – zama­wia­jący otrzy­muje na wła­sność i ma moż­li­wość ich odbioru w Wypo­ży­czalni Mię­dzy­bi­blio­tecz­nej;
 • skany – prze­sy­łane są zama­wia­ją­cemu drogą mailową.

Wypo­ży­cze­nia dla innych biblio­tek i insty­tu­cji

Biblio­teka Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej reali­zuje zamó­wie­nia ze zbio­rów wła­snych na:

 • wypo­ży­cza­nie ksią­żek, lite­ra­tury fir­mo­wej
  – na okres

do 1 mie­siąca od daty ich otrzy­ma­nia,

 • wypo­ży­cza­nie roz­praw dok­tor­skich
  – na okres

do 2 tygo­dni od daty ich otrzy­ma­nia,

 • kopie arty­ku­łów z cza­so­pism
  – forma dostar­cza­nia kopii: plik elek­tro­niczny.

Prze­dłu­że­nie ter­minu zwrotu należy zgła­szać tele­fo­nicz­nie lub mailowo przed jego upły­wem.

Przed zło­że­niem zamó­wie­nia należy zapo­znać z Regu­la­mi­nem korzy­sta­nia z zaso­bów sys­temu biblio­teczno-infor­ma­cyj­nego Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej dostępnym na stro­nie Regu­la­miny i wnio­ski.