Zapisy

Elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB.

Reje­stra­cja czy­tel­ni­ków odbywa się:

Po wery­fi­ka­cji upraw­nień nowo zare­je­stro­wa­nego czy­tel­nika, na adres mailowy wska­zany w for­mu­la­rzu, zosta­nie wysłana infor­ma­cja o akty­wa­cji konta.

Do korzy­sta­nia z zaso­bów Biblio­teki Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej i biblio­tek wydzia­ło­wych upraw­nieni są:

  • pra­cow­nicy, dok­to­ranci i stu­denci stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej,
  • uczest­nicy stu­diów pody­plo­mo­wych PB,
  • ucznio­wie szkoły przy PB,
  • osoby spoza Uczelni (na spe­cjal­nych zasa­dach okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie).

Wypożyczanie i zamawianie książek w systemie komputerowym dostępne jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Bibliotece PB – posiadających aktywną, elektroniczną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.

Stu­den­ci­/dok­to­ranci przy zapi­sie do biblio­teki powinni:

Pra­cow­nicy przy zapi­sie do biblio­teki powinni: