Ewaluacja

Kategorie przyznane dyscyplinom w ocenie jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Dyscyplina Kategoria
inżynieria mechaniczna A
nauki o zarządzaniu i jakości A
automatyka, elektronika i elektrotechnika B+
informatyka techniczna i telekomunikacja B+
inżynieria biomedyczna B+
inżynieria lądowa i transport B+
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka B+
nauki leśne B+
architektura i urbanistyka B+
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuk B+

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – definiująca nowy sposób ewaluacji dorobku naukowego.

Zasady ewaluacji regulują:

Przedmiotem ewaluacji w 2022 roku będą osiągnięcia za lata 2017-2021. Ewaluacja będzie przeprowadzana w ramach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej obejmie, między innymi, ocenę poziomu naukowego prowadzonej działalności mierzonej jakością publikacji w ramach oceny parametrycznej oraz liczbą patentów.

W ewaluacji będą uwzględniane następujące kategorie publikacji:

  • artykuły naukowe,
  • monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych.

Wysokość punktacji z tytułu przedstawionego dorobku naukowego będzie wynikać z ogłoszonych przez MEiN wykazów:

Komunikaty Ministra Edukacji i Nauki (wcześniej MNiSW):

Publikacja naukowa będzie uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania (elektroniczna / drukowana). Publikacje z lat 2017-2018 i 2019-2020 będą oceniane według różnych skal punktowych. Pod uwagę będzie brany rok wydania publikacji w ostatecznej formie.

Osoby, których osiągnięcia naukowe będą wykazywane na potrzeby ewaluacji, zobowiązane są do złożenia oświadczenia upoważniającego do wykazania osiągnięć naukowych przez Politechnikę Białostocką oraz umieszczenia publikacji na profilu ORCID.

Każdy pracownik wliczony do liczby N będzie przedstawiał za okres objęty ewaluacją nie więcej niż 4 najwybitniejsze osiągnięcia naukowe, ale nie mniej niż jedno. W ewaluacji zostaną ocenione tylko te publikacje, które mają związek merytoryczny z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w ramach danej dyscypliny.

W przypadku publikacji autorstwa jednej osoby, autor otrzyma całkowitą (nominalną) liczbę punktów. Jeśli publikacja będzie miała wielu autorów, to określi się przeliczeniową wartość punktową, a następnie wyznaczy jednostkowy udział (slot) każdego autora w danej publikacji oraz wartość punktową tego udziału.

Kalkulator punktacji i slotów (XLSX, 33.5 KB) – narzędzie do obliczania punktów za publikacje i slotów zgodnie z rozp. MNiSW z dn. 28.02.2019 r.

Ze szczegółowymi zasadami ewaluacji jakości działalności naukowej można zapoznać się w przewodniku MNiSW (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 3 MB) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Archiwalne wykazy czasopism i wydawców:

Objaśnienia:

  • Część A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
  • Część B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
  • Część C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)