Ewaluacja

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – definiująca sposób ewaluacji dorobku naukowego.

Zasady ewaluacji regulują:

Ze szczegółowymi zasadami ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 można zapoznać się w przewodniku MNiSW (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 3 MB) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedmiotem kolejnej ewaluacji będą osiągnięcia od 2022 roku. Ewaluacja będzie przeprowadzana w ramach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej obejmie, między innymi, ocenę poziomu naukowego prowadzonej działalności mierzonej jakością publikacji w ramach oceny parametrycznej oraz liczbą patentów.

W ewaluacji będą uwzględniane następujące kategorie publikacji:

  • artykuły naukowe,
  • monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych.

Kalkulator punktacji i slotów (XLSX, 33.5 KB) – narzędzie do obliczania punktów za publikacje i slotów zgodnie z rozp. MNiSW z dn. 28.02.2019 r.

Wysokość punktacji z tytułu przedstawionego dorobku naukowego będzie wynikać z ogłoszonych przez MNiSW wykazów.

 

Komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Ewaluacja 2017-2021

Przedmio­tem ewa­lu­acji w 2022 roku były osią­gnię­cia za lata 2017-2021. Ewa­lu­acja była prze­pro­wa­dzana w ramach dys­cy­plin nauko­wych lub arty­stycz­nych. Kry­te­rium ewa­lu­acji jako­ści dzia­łal­no­ści nauko­wej obej­mo­wało, mię­dzy innymi, ocenę poziomu nauko­wego pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści mie­rzo­nej jako­ścią publi­ka­cji w ramach oceny para­me­trycz­nej oraz liczbą paten­tów. W ewa­lu­acji uwzględ­niano arty­kuły naukowe, mono­gra­fie naukowe, roz­działy w mono­gra­fiach nauko­wych i redak­cje naukowe mono­gra­fii nauko­wych. Publi­ka­cje z lat 2017-2018 i 2019-2020 oce­niano według róż­nych skal punk­to­wych. Pod uwagę brano rok wyda­nia publi­ka­cji w osta­tecz­nej for­mie.

Osoby, których osiągnięcia naukowe były wykazywane na potrzeby ewaluacji, zobowiązane były do złożenia oświadczenia upoważniającego do wykazania osiągnięć naukowych przez Politechnikę Białostocką oraz umieszczenia publikacji na profilu ORCID.

Każdy pracownik wliczony do liczby N przedstawił za okres objęty ewaluacją nie więcej niż 4 najwybitniejsze osiągnięcia naukowe, ale nie mniej niż jedno. W ewaluacji oceniono tylko te publikacje, które miały związek merytoryczny z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w ramach danej dyscypliny.

W przypadku publikacji autorstwa jednej osoby, autor otrzymał całkowitą (nominalną) liczbę punktów. Jeśli publikacja miała wielu autorów, to określono przeliczeniową wartość punktową, a następnie wyznaczono jednostkowy udział (slot) każdego autora w danej publikacji oraz wartość punktową tego udziału.

Kategorie przyznane dyscyplinom w ocenie jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Dyscyplina Kategoria
inżynieria mechaniczna A
nauki o zarządzaniu i jakości A
automatyka, elektronika i elektrotechnika B+
informatyka techniczna i telekomunikacja B+
inżynieria biomedyczna B+
inżynieria lądowa i transport B+
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka B+
nauki leśne B+
architektura i urbanistyka B+
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuk B+

 

Archiwalne wykazy czasopism i wydawców:

Objaśnienia:

  • Część A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR
  • Część B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF
  • Część C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)