Open Access (OA)

Cza­so­pi­sma OA
to takie, do któ­rego tre­ści czy­tel­nicy mają otwarty dostęp (Open Access). Dodat­kowo perio­dyk musi speł­niać nastę­pu­jące warunki:

  • musi posia­dać wer­sję elek­tro­niczną (rów­no­le­gle może mieć wer­sję dru­ko­waną – wów­czas mówimy o cza­so­pi­smach hybry­do­wych),
  • wer­sja elek­tro­niczna musi być dostępna bez­płat­nie oraz bez koniecz­no­ści reje­stro­wa­nia się w ser­wi­sie cza­so­pi­sma (reje­stra­cja może dawać jed­nakże dodat­kowe opcje, np. zazna­cze­nie tek­stu do póź­niej­szej lek­tury),
  • wydawca umoż­li­wia dar­mową redy­stry­bu­cję, import i eks­port danych.

Poli­tykę otwar­to­ści swo­jego wydawcy możesz spraw­dzić w ser­wi­sie Sherpa RoMEO.

Publi­ko­wa­nie w Open Access

Zgod­no­ści z zasa­dami OA podmiotu finan­su­ją­cego możesz spraw­dzić w Jour­nal Chec­ker Tool

Korzy­ści z publi­ko­wa­nia w Open Access

  • szybkie upowszechnienie i wzrost widoczności publikacji,
  • zwiększenie szansy na zaindeksowanie w międzynarodowych bazach,
  • bezpłatna promocja publikacji,
  • poszerzenie grupy odbiorców,
  • zapewnienie autorom możliwości nawiązywania kontaktów,
  • wzrost cytowań publikacji.