Bazy dorobku pracowników PB

Baza Wiedzy PB

Zawiera informacje o publikacjach i dorobku naukowym oraz aktywności zawodowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Białostockiej gromadzone zgodnie z wymogami określonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. Zawiera kompletne dane o publikacjach od 2013 roku. Dorobek naukowy od lipca 2019 roku jest rejestrowany wyłącznie w Bazie Wiedzy PB.

W bazie można odna­leźć infor­ma­cje o publi­ka­cjach, dzie­łach, dok­to­ra­tach, pra­cach dyplo­mo­wych i o poten­cjale badaw­czym – paten­tach, apa­ra­tu­rze, labo­ra­to­riach.

Baza stanowi także repozytorium uczelniane, w którym są archiwizowane pełne teksty publikacji i doktoratów w wersji cyfrowej. Można w niej deponować dane badawcze.

Zobacz: Baza wiedzy i uczelniane repozytorium dorobku i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Politechniki Białostockiej

Zasady gromadzenia i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy PB reguluje Zarządzenie nr 53/2021 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 19 maja 2021 roku. Pracownicy i doktoranci PB są zobowiązani do zgłaszania informacji o swoim dorobku i osiągnięciach naukowych oraz mogą deponować swoje utwory i dane badawcze na otwartych licencjach.
 
Do pobrania:

 
Zakres funkcji Bazy Wiedzy PB obejmuje:

  • informowanie o dorobku i aktywności zawodowej i osiągnieciach pracowników i doktorantów PB,
  • tworzenie repozytorium Uczelni,
  • dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby ewaluacji dyscyplin oraz oceny nauczycieli akademickich PB,
  • informowanie o liczbie punktów nadawanych publikacjom zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • monitorowanie stanu przygotowania poszczególnych jednostek w ramach dyscyplin do ewaluacji,
  • integrowanie profilu autora w Bazie Wiedzy PB z jego profilami w systemach zewnętrznych, np. Scopus, ORCID, Google Scholar,
  • promowanie dorobku Uczelni i wspieranie edukacji.

 

Baza publikacji i dorobku artystycznego

Zawiera kompletne informacje o dorobku naukowym Uczelni od 1960 do czerwca 2019 roku. Dokumentuje wydawnictwa, których autorami są pracownicy Politechniki Białostockiej zatrudnieni na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotecznych, technicznych, administracyjnych, a od roku 2007 także studenci studiów doktoranckich.

W bazie rejestrowano zarówno dorobek naukowy, jak i publikacje dotyczące życia kulturalnego i społecznego Uczelni. Wprowadzano do niej następujące typy dokumentów: książki, artykuły z czasopism (od roku 2000 dodano Impact Factor), rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty wygłaszane na konferencjach, doktoraty, prace redakcyjne, hasła (np.: w encyklopediach, słownikach, leksykonach).

Baza umożliwiała sporządzanie analiz bibliometrycznych i raportów. Wykazy publikacji i raporty były generowane na potrzeby poszczególnych wydziałów Uczelni, a także pracowników naukowych. Dane z bazy wykorzystywano do celów sprawozdawczych w ramach systemu PBN.

Zobacz: Baza publikacji i dorobku artystycznego pracowników i doktorantów PB
 

Od lipca 2019 roku dorobek jest rejestrowany wyłącznie w Bazie Wiedzy PB.

Baza prac naukowo-badawczych PB

Zawiera informacje o pracach naukowo-badawczych, statutowych, własnych oraz grantach realizowanych przez pracowników Politechniki Białostockiej w latach 1973-2011. Obecnie baza nie jest rozbudowywana.

Dokumentacja i opracowania zarejestrowanych prac są przechowywane w magazynach Oddziału Informacji Naukowej. Mogą być one udostępniane na miejscu w bibliotece.

Zobacz: Baza prac naukowo-badawczych PB